W dniu 14 października 2016 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017, prof. dr hab. Bogdan Walczak – wybitny językoznawca, polonista, slawista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

JM Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i prof. dr hab. Bogdan Walczak przy tablicy doktorów honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego

fot. Marcin Kania 

Laudacja na cześć prof. dr. hab. Bogdana Walczaka (PDF 87 KB)

Językoznawstwo – dyscyplina humanistyczna – wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Bogdana Walczaka (PDF 90 KB)

 

Prof. dr hab. Bogdan Walczak urodził się 17 lutego 1942 r. w Miłosławiu pod Wrześnią. W 1965 r. ukończył studia polonistyczne w UAM. Stopień doktora uzyskał w 1974 r., habilitował się w 1991 r., tytuł zaś profesora otrzymał w 1996 r.

W latach 1968–1971 pracował jako lektor na uniwersytecie w Lyonie. W macierzystym Uniwersytecie pełnił szereg zaszczytnych funkcji, m.in. dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (1993–1999) oraz prorektora UAM (1999–2005). Wieloletni członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek wielu prestiżowych towarzystw i organizacji naukowych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktor naczelny rocznika „Slavia Occidentalis”, członek kolegiów redakcyjnych wielu czasopism. Niestrudzony animator i niezwykle aktywny uczestnik polskiego życia naukowego. Wypromował ponad 250 magistrów filologii polskiej i 10 doktorów.

Na imponujący dorobek Profesora Bogdana Walczaka składa się ponad 1100 prac naukowych i popularnonaukowych ogłoszonych głównie w języku polskim, ale też we francuskim i angielskim. Zainteresowania badawcze poznańskiego Uczonego dotyczą w głównej mierze historii języka polskiego widzianej w szerokim kontekście czasowym i tematycznym, a także stylistyki, kultury języka, leksykografii, socjolingwistyki, onomastyki oraz językoznawstwa slawistycznego i ogólnego.

Jest autorem m.in.: monografii Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie (1987), Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii (1991), podręcznika akademickiego Zarys dziejów języka polskiego (1995, wyd. 2 – 1999), współautorem pracy Na końcu języka: poradnik leksykalnogramatyczny (1992) oraz Słownika gwary miejskiej Poznania (1997, wyd. 2 – 1999).

Jako współtwórca poznańskiej szkoły historycznojęzykowej, Profesor Walczak wniósł trwały i oryginalny wkład w badania nad pochodzeniem polskiego języka literackiego, historią zapożyczeń w polszczyźnie, a także w studia nad językiem wybitnych poetów i pisarzy polskich. Cechą znamienną warsztatu badawczego Bogdana Walczaka jest szerokie, erudycyjne widzenie dziejów polszczyzny oraz językoznawstwa jako wielowymiarowej dziedziny humanistycznej.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe Profesor Bogdan Walczak został uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Naukową Miasta Poznania oraz Medalem Towarzystwa „Polonia”.