Studia jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

W trakcie studiów absolwent poznał uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku prawo uzyskuje wiedzę w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych oraz dyscyplinie: prawo. Efekty, jakie osiąga w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także specjalne umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Absolwent w toku studiów na kierunku prawo nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, jak również wiedzą z dziedziny nauk społecznych oraz niezbędną dla prawniczego wykształcenia wiedzą ekonomiczną.

Studia na kierunku prawo przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. W trakcie studiów absolwent uzyskuje umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Nabywa również umiejętności retoryczne, negocjacyjne i mediacyjne.

Absolwent studiów na kierunku prawo potrafi identyfikować problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej je rozwiązywać z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej, zasad etycznych oraz wrażliwości społecznej. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi prawa na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych przedsięwzięć zgodnie z interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy.

W zakresie kompetencji absolwent studiów na kierunku prawo nabywa nawyki systematycznego kształcenia, predyspozycje do zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Absolwent prawa na Uniwersytecie Pedagogicznym ma świadomość, że profesjonalne wykonywanie zawodu prawnika wymaga nie tylko dogłębnej, eksperckiej wiedzy prawniczej, ale że ta wiedza musi być stale uzupełniana o znajomość zagadnień z wielu innych dziedzin, które bezpośrednio rzutują na jakość i efektywność usług prawnych dla przyszłych klientów. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznymm, odwołując się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, czy nauk społecznych, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Poprzez akcentowanie interaktywnych, związanych z nowoczesnym komunikowaniem aspektów życia społecznego studia na kierunku prawo umożliwiają także swobodne poruszanie się w cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym. Absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów i kierowanie nimi, pracy w grupie, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwolą na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z stanowieniem, stosowaniem i egzekwowaniem prawa, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat fundamentalnych instytucji prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl