studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku dziennikarstwo przyrodnicze uzyskają poszerzoną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotowego (nauki biologiczne, nauki o środowisku), jak i teorii komunikowania, możliwych pól zastosowania nowoczesnych technologii medialnych, nowych metod, technik i narzędzi komunikowania. Absolwenci uzyskają zbilansowane kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a także nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk technicznych. Posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce zdobytej interdyscyplinarnej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji i wizualizacji danych.

Studia na kierunku dziennikarstwo przyrodnicze dadzą możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym, wzięcia udziału w pracach zespołów badawczych, z jednoczesnym elementem umiejętności praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i popularyzatorskiej. Absolwent pozna mechanizmy przekazu informacji w zastosowaniu do komunikacji wizerunkowej, do marketingowego zarządzania marką, do poprawy komunikacji wewnątrz organizacji, a także do komunikowania w sytuacji kryzysowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Program studiów da absolwentom dziennikarstwa przyrodniczego przygotowanie do pracy w instytucjach medialnych i około medialnych zajmujących się systemami zarządzania środowiskiem, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, gospodarką rolną, produkcją żywności, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także kompetentnej działalności zawodowej zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i w jednostkach badawczych, w sferze mediów z ich otoczką popularyzatorską i biznesową oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji znajdą zatrudnienie w redakcjach czasopism popularnonaukowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR instytucji, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych uzyskają możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych i popularyzatorskich.

Uzyskane umiejętności dzięki połączeniu nauki przedmiotowej z zakresu biologii, ochrony środowiska i nauk pokrewnych, nauki o mediach, dziennikarstwa i marketingu z informatyką, technologią komunikacji i multimediów będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent dziennikarstwa przyrodniczego uzyska dzięki temu możliwość pracy w firmach budujących przewagę konkurencyjną za pomocą metod komputerowych i komunikacji wspomaganej najnowszą technologią.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii