studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna jest:

  • Wyposażenie studentów w interdyscyplinarną i praktyczną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, subregionalnej i krajowej) i jego różnorodnych uwarunkowań;
  • Wykształcenie umiejętności opracowywania różnego typu dokumentów planistycznych, wykonywania analiz przestrzennych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oraz udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego;
  • Przygotowanie studentów do pracy w urzędach administracji publicznej prowadzących politykę przestrzenną i realizujących gospodarkę przestrzenną, a także w instytucjach i firmach prowadzących badania oraz przygotowujących ekspertyzy, opracowania i opinie w związku z realizacją procesów planistycznych lub do założenia firmy świadczącej usługi w tym zakresie.

 

Sylwetka absolwenta

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu egzaminu magisterskiego absolwent posiada interdyscyplinarną i praktyczną wiedze z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, subregionalnej i krajowej), uwarunkowań przyrodniczych gospodarowania przestrzenią oraz wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent na podstawie zdobytej podczas studiów wiedzy oraz poznanych metod i narzędzi potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz relacje między nimi. Posiada umiejętności analitycznego, strategicznego i abstrakcyjnego myślenia. Jest przy tym świadom użyteczności stosowania podejścia systemowego i marketingowego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społecznych i zasad ochrony środowiska przyrodniczego do rozwoju różnej skali układów przestrzennych.

Posiada umiejętność opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów planistycznych (między innymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, elementów strategii rozwoju i planów marketingowych). Potrafi swobodnie posługiwać się literaturą, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, wybranymi programami graficznymi oraz programami CAD (Computer Aided Design) i GIS (Geographic Information System/System Informacji Geograficznej) w analizach przestrzennych i w procesie gospodarowania przestrzenią.

Rozumie potrzebę partycypacji społecznej i zna jej zasady w przedsięwzięciach związanych z gospodarką przestrzenną, a także posiada umiejętności w zakresie mediacji oraz rozwiązywania problemów i konfliktów przestrzennych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest osobą, która wykazuję postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest osoba znającą zasady etycznego postępowania i przestrzega zasady ochrony własności intelektualnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach prowadzących politykę przestrzenną i realizujących gospodarkę przestrzenną, na przykład urząd gminy, urząd miasta, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski oraz w instytucjach i firmach prowadzących badania oraz przygotowujących ekspertyzy, opracowania i opinie w związku z realizacją procesów planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi w zakresie gospodarki przestrzennej.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa