studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • potrafi profesjonalnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz archiwisty w archiwach wchodzących w skład państwowej sieci archiwalnej oraz tych spełniających funkcje archiwalne w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • może zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie;
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i samorządowych;
 • posiada umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • posiada wiedzę o dokumencie tradycyjnym i elektronicznym, o zasadach gromadzenia i opracowania dokumentów współczesnych, zasadach i technikach zarządzania dokumentacją i informacją we współczesnych kancelariach;
 • posiada znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych;
 • ma umiejętności porządkowania i selekcji dokumentacji;
 • posiada umiejętności analizy i krytyki źródeł, orientację w literaturze przedmiotu;
 • umie odczytać dokumentację powstałą na ziemiach polskich;
 • posiada wiedzę o przebiegu procesu historycznego szczególnie w zakresie historii Polski, historii ustroju i źródłoznawstwa;
 • posiada przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista-researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw;
 • potrafi zbierać informacje ogólne o rynku określonych usług czy towarów;
 • posiada wiedzę, jak organizować dostęp do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonować w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji;
 • posiada przygotowanie do pracy w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację.

 

Dostęp do dalszych studiów

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa