studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do zarządzania dokumentacją współczesną w instytucjach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach organizacyjnych;
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i nauki, w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i bieżących;
 • posiada wiedzę o dokumencie tradycyjnym i elektronicznym, oraz o zasadach ich gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania;
 • posiada umiejętność opracowania i porządkowania dokumentacji aktowej i nieaktowej;
 • posiada wiedzę na temat kształtowania zasobu archiwalnego;
 • wie jak działają archiwa prowadzące działalność w zakresie państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • posiada wiedzę o zasadach i technikach zarządzania dokumentacją i informacją we współczesnych kancelariach oraz firmach prywatnych;
 • posiada umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, programów komputerowych do obsługi biurowości oraz tworzenia i zarządzania prostymi bazami danych;
 • potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje w kontekście historyczno-archiwalnym oraz w realiach współczesnej biurowości;
 • posiada wiedzę, jak organizować dostęp do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonować w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji;
 • posiada znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych;
 • posiada umiejętności analizy i krytyki współczesnych i historycznych źródeł informacji i wiedzy oraz orientację w literaturze przedmiotu;
  - umie odczytać historyczną dokumentację powstałą w różnych okresach i językach na ziemiach polskich;
 • posiada wiedzę o przebiegu procesu historycznego szczególnie w zakresie historii Polski, historii ustroju i źródłoznawstwa, potrzebnej do prawidłowej realizacji funkcji archiwów;
 • zna i potrafi zastosować w praktyce wytyczne z zakresu edytorstwa źródeł historycznych;
 • w obszarze kompetencji naukowych i zawodowych komunikuje się w wybranym języku nowożytnym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację.

 

Dostęp do dalszych studiów

Szkoła Doktorska
studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa