studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku bezpieczeństwo państwa nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w środowisku szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Potrafią scharakteryzować czym jest dla państwa bezpieczeństwo, wymienić jego poszczególne komponenty, dokonać ich gradacji. Są przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania różnorodnych funkcji w systemie zarządzania bezpieczeństwem państwa. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu bezpieczeństwa państwa pozwalają wykształcić umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej bezpieczeństwa państwa.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo państwa zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, wojskowych i występujących zagrożeń w skali państwa, regionu. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowania działań własnych oraz innych inicjowanych w sferze bezpieczeństwa państwa. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent może podjąć pracę/służbę w wyspecjalizowanych komórkach państwowych i pozapaństwowych, które realizują zadania w sferze bezpieczeństwa państwa, w służbach mundurowych, strukturach administracji publicznej, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, ośrodkach reagowania kryzysowego oraz innych instytucjach, na stanowiskach wymagających społecznej wrażliwości i umiejętności kształtowania bezpiecznego środowiska społecznego. Będzie również predysponowany do pełnienia ról przywódczych w społeczeństwie lokalnym. Absolwent specjalności edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa nabywa uprawnienia nauczycielskie.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów drugiego stopnia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz samodzielnego kontynuowania badań naukowych, mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych lub w szkole doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa