studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich kierunku art & design otrzymuje tytuł magistra. Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie – zależnie od wybranej specjalności art & design – sztuk pięknych lub sztuk projektowych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność́ swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Oferowana na obydwu specjalnościach bogata oferta kursów do wyboru pozwala na pogłębiony rozwój indywidualnej drogi twórczej. Absolwent jest przygotowany do realizacji własnych niezależnych koncepcji w zakresie wybranych dyscyplin sztuki, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła. Potrafi łączyć zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań artysty i projektanta. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki i narzędziami współczesnego dizajnu.

W ramach specjalizacji nauczycielskiej dostępnej dla absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu na drugim etapie edukacyjnym, absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na ponadpodstawowym etapie edukacyjnym oraz do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w instytucjach kultury i sztuki. Zna i rozumie procesy społeczno-kulturowe oraz rozwojowe, leżące u podłoża kształtowania się̨ osobowości. Umie radzić sobie z problemami wychowawczymi i rozwiązywać je we współpracy z innymi podmiotami. Potrafi realizować dydaktyczne i wychowawcze zadania szkół i placówek pozaszkolnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować i oceniać pracę uczestników działań dydaktycznych.

W zależności od wybranych kursów absolwent potrafi kreatywnie współpracować i kierować pracą w ramach publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej, edukacji artystycznej oraz animacji i organizacji działań twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych.

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się o podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych. Przygotowanie do wykonywania prac z zakresu technologii tradycyjnych i współczesnych, również w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Posługiwanie się pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej i narzędzi współczesnego projektowania. Świadomość aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywne uczestniczenie w bieżącym dyskursie artystycznym. Zdobycie gruntownej i szerokiej wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki. Uzyskanie rozumienia złożonego charakteru procesów kulturowych, znaczenia twórczości indywidualnej, struktur instytucji edukacyjnych i kulturalnych, nabycie umiejętności współpracy z rożnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Przygotowanie do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych. Uczestnictwo w rynku sztuki oraz w rynkach usług projektowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa