studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur, więzi instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Rozumie związki socjologii z innymi naukami społecznymi, takimi jak psychologia oraz nauka o państwie i prawie; zna też pojęcia i problemy, którymi te ostatnie się zajmują. Zna także zaawansowane metody i techniki – zarówno ilościowe jak i jakościowe – którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, potrafi je wykorzystać stosując nowoczesne technologie komputerowe. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do analizy konkretnych problemów społeczeństwa polskiego i innych społeczeństw. Potrafi w sposób pogłębiony prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu socjologii. Absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia wybierający specjalność kryminologia i dezorganizacja społeczna potrafi podejmować działania i pracować w zespołach rozwiązujących problemy związane z przestępczością i patologią społeczną. Ponadto ukończenie tej specjalności stwarza możliwość przygotowania do pracy w grupach dyspozycyjnych typu: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna. Umożliwia też ubieganie się o pracę na stanowisku kuratora sądowego oraz w placówkach takich, jak: ośrodki socjoterapii czy administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów socjologiczo-filozoficznych, psychologii, prawa, kryminologii, patologii społecznej.

Absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia w zakresie specjalności socjologia biznesu i zarządzania posiada wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, ponadto charakteryzuje się umiejętnościami praktycznymi w obrębie sporządzania podstawowych dokumentów prawnych i finansowych wykorzystywanych w trakcie podejmowanych działalności gospodarczych. Potrafi prowadzić negocjacje biznesowe, wnikliwie analizować zjawiska społeczne, zwłaszcza preferencje konsumenckie, by na ich podstawie realizować własną strategię biznesową w oparciu o zachowanie norm etycznych i zasad współżycia społecznego. Cechą absolwenta specjalizacji będzie także umiejętność tworzenia innowacyjnych projektów w oparciu o wiedzę z zakresu współczesnych zmian społecznych oraz preferencji konsumenckich. Absolwent specjalizacji socjologia biznesu i zarządzania rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i rozwijania własnych kompetencji, co istotne, zdaje sobie sprawę, że zdobyta przez niego wiedza, zwłaszcza umiejętności praktyczne, może zostać wykorzystana także w ramach działalności na rzecz szerszej społeczności i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Celem studiów jest przekazanie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny socjologii, pokrewnych nauk społecznych oraz wybranych dyscyplin humanistycznych.

Studia przygotowują absolwenta do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego:

  • administracja samorządowa i rządowa,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje pomocy społecznej,
  • ośrodki badania opinii publicznej,
  • instytucje marketingowe,
  • instytucje PR.

Studia dają też podstawy do rozwoju edukacyjnego na poziomie studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Możliwość kontynuacji nauki w Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa