studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną wieloproblemową oraz osobą starszą i niepełnosprawną, organizowania usług socjalnych oraz koordynowania pomocą postpenitencjarną.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu polityki społecznej obejmującą różne przestrzenie aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Absolwent dysponuje rzetelną i pogłębioną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy i integracji społecznej. Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych, potrafi zastosować narzędzia ewaluacyjne i wykorzystać praktycznie ich efekty. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością identyfikowania problemów społecznych, gotowością do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w obszarze pomocy społecznej. W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej; potrafi korzystać z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, przejawia w tym zakresie postawę twórczą. Jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej oraz w instytucjach integracji społecznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej właściwych w sprawach pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których wykonywane są zadania związane z pomocą społeczną, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji.

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Pomocy Dzieciom, Dział Rodzin Zastępczych), powiatowe centrum pomocy rodzinie i domy pomocy społecznej (profil dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Dział Rehabilitacji), regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej (profil dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lub niepełnosprawnych fizycznie), ośrodki wsparcia dziennego, dzienne domy pobytu i środowiskowe domy samopomocy.

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność organizator usług społecznych może być zatrudniony w centrach usług społecznych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Klub Integracji Społecznej, Dział Koordynacji Pracy Filii), regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej (aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych).

Absolwent kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność koordynator pomocy postpenitencjarnej może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbie kuratorskiej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pomocą postpenitencjarną.

 

Kontakt

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl

strona internetowa