Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna jest nabycie przez absolwenta kompetencji w zakresie pracy socjalnej i kwalifikacji do pełnienia zróżnicowanych ról zawodowych na rzecz pomocy społecznej; przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach pomocowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w sektorze pozarządowym w zakresie opracowywania programów kształcenia, planowania, przygotowywania i realizacji strategii działań w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu pomocy i polityki społecznej obejmującą różne przestrzenie aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Absolwent dysponuje rzetelną i pogłębioną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy społecznej.

Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym.

Absolwent charakteryzuje się umiejętnością identyfikowania problemów społecznych, gotowością do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w pomocy społecznej. W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy i osobiste; potrafi korzystać z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, przejawia w tym zakresie postawę twórczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej, publicznych jednostkach administracji rządowej, instytucjach pozarządowych w zakresie opracowywania odpowiednich programów działania, planowania i przygotowywania strategii rozwojowych związanych z realizowaniem zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Kontakt

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662 79 50
ipsoc@up.krakow.pl