studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, szeroko rozumianej administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego, czy w organizacjach III sektora;
  • przekazanie rozszerzonej i pogłębionej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać i wyjaśniać działanie instytucji politycznych, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy a także przekazanie wiedzy o głównych kierunkach rozwoju współczesnej politologii;
  • wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, krytycznej analizy poznanych treści a także metod analizy naukowej oraz umiejętności prezentowania wyników swoich badań, dyskusji, wymiany poglądów, umiejętność argumentowania opartego na racjonalnych przesłankach;
  • wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, kierowania pracami zespołowymi, umiejętności współpracy w realizacji zadań.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku politologia drugiego stopnia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające właściwy opis, zrozumienie i wyjaśnienie wielopłaszczyznowych, złożonych procesów społeczno-politycznych. Absolwent posiada zdolność do analizowania, porównywania i syntezowania wiedzy, krytycznej analizy poznawanych treści, samodzielnego wyciągania wniosków i prezentowania swojego stanowiska. W pogłębionym zakresie potrafi łączyć treści teoretyczne z konkretnymi, specjalistycznymi informacjami z szeroko rozumianego obszaru politologii. Absolwent jest przygotowany do działania w sposób racjonalny, obywatelski, samodzielny i mobilny. Pogłębiona wiedza oraz umiejętności i kompetencje związane z edukacją obywatelską, swobodą komunikowania, niezależnością sądów oraz umiejętnością współpracy i współdziałania z innymi pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwent – w pogłębionym zakresie – zna i potrafi się posługiwać terminologią z zakresu nauk o polityce i administracji. Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) do opisu i wyjaśnienia determinant i ewolucji współczesnego życia społeczno-politycznego.. Zna główne trendy rozwojowe politologii. Umie wyjaśniać, formułować sądy i argumentować , zarówno w bezpośredniej dyskusji, cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym. Absolwent potrafi uzupełniać swoją wiedzę, ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Potrafi samodzielnie planować i realizować swoje badania oraz inspirować i ukierunkować innych ludzi do poszukiwań nowej wiedzy. Jest świadomy normatywnego i etycznego kontekstu działań inicjowanych w obszarze politologii i polityki. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i sprawowania funkcji politycznych, przywódczych i innych usytuowanych w szeroko rozumianej sferze publicznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnego typu karier zawodowych. W zależności od wybranej specjalności absolwenci są przygotowani do pracy w biurach poselskich, administracji publicznej, w obsłudze władz lokalnych, w instytucjach samorządu i innych lokalnych instytucjach. Absolwenci kierunku są przygotowani do pełnienia aktywnych ról w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i umiejętności mogą być wykorzystane w profesjach zgodnych z wybraną specjalnością orz w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach.

Absolwenci wykazujący ciekawość poznawczą oraz inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań mają możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl

strona internetowa