studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku politologia drugiego stopnia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające właściwy opis, zrozumienie i wyjaśnienie wielopłaszczyznowych, złożonych procesów społecznopolitycznych. Absolwent posiada zdolność do analizowania, porównywania i syntezowania wiedzy, krytycznej analizy poznawanych treści, samodzielnego wyciągania wniosków i prezentowania swojego stanowiska. W pogłębionym zakresie potrafi łączyć treści teoretyczne z konkretnymi, specjalistycznymi informacjami z szeroko rozumianego obszaru politologii. Absolwent jest przygotowany do działania w sposób racjonalny, obywatelski, samodzielny i mobilny. Pogłębiona wiedza oraz umiejętności i kompetencje związane z edukacją obywatelską, swobodą komunikowania, niezależnością sądów oraz umiejętnością współpracy i współdziałania z innymi pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwent – w pogłębionym zakresie – zna i potrafi się posługiwać terminologią z zakresu nauk o polityce i administracji. Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) do opisu i wyjaśnienia determinant i ewolucji współczesnego życia społeczno-politycznego. Zna główne trendy rozwojowe politologii. Umie wyjaśniać, formułować sądy i argumentować, zarówno w bezpośredniej dyskusji, cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym. Absolwent potrafi uzupełniać swoją wiedzę, ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Potrafi samodzielnie planować i realizować swoje badania oraz inspirować i ukierunkować innych ludzi do poszukiwań nowej wiedzy. Jest świadomy normatywnego i etycznego kontekstu działań inicjowanych w obszarze politologii i polityki. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent politologii jest wszechstronnie przygotowany do pełnienie różnych ról społecznych i sprawowania funkcji politycznych, przywódczych i innych usytuowanych w szeroko rozumianej sferze publicznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnego typu karier zawodowych. W zależności od wybranej specjalności absolwenci są przygotowani do pracy w biurach poselskich, administracji publicznej, w obsłudze władz lokalnych, w instytucjach samorządu i innych lokalnych instytucjach. Absolwenci kierunku są przygotowani do aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i umiejętności mogą być wykorzystane w profesjach zgodnych z wybraną specjalnością oraz w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci wykazujący ciekawość poznawczą oraz inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. Mogą także kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa