studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika specjalna (studia drugiego stopnia) dysponuje pogłębioną i poszerzoną interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju w cyklu życia oraz oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w tym procesie. Posiada wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w pedagogice specjalnej. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych. Dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich profesjonalnych kompetencji. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się, w tym używania języka profesjonalnego.

Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty kształcenia, pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika specjalna podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika specjalna specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

otrzymuje kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczycielskimi.

Jest przygotowany do:

 • udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmocniania ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów, przezwyciężania izolacji oraz przygotowania ich do pracy zawodowej;
 • prowadzenia badań naukowych nad metodami oddziaływania na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich potrzebami edukacyjnymi, właściwościami rozwoju psychofizycznego i społecznego;
 • określania uwarunkowań efektywności nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • budowania psychospołecznych podstaw rehabilitacji;
 • dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • kierowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na badania psychologiczne w celu dokonania diagnozy procesów poznawczych;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
 • świadczenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli;
 • współorganizowania kształcenia integracyjnego i włączającego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w proces kształcenia i wychowania;
 • udzielania pomocy zespołom nauczycieli i specjalistom prowadzącym zajęcia w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz doborze form, strategii i metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna uzyskuje uprawnienia do pracy z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych zgodnych z ukończoną specjalnością w:

 • przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
 • internatach, świetlicach szkolnych i terapeutycznych;
 • innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.


 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipskn@up.krakow.pl

strona internetowa