studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

  • dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju;
  • dysponował umiejętnościami: profesjonalnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, a także terapii z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym, negocjacyjne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów, prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • cechował się kompetencjami społecznymi: wrażliwości na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, gotowości podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata poprzez kreowanie procesów edukacyjnych w duchu dialogu międzykulturowego.

Absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechować będzie rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Będzie miał uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych, konstruowania programów profilaktycznych wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym programów stosowanych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Rozstrzygać będzie dylematy związane z przebiegiem procesu edukacyjnego. Potrafił będzie integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Będzie konstruować autorskie strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy. Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Ponadto Absolwent studiów drugiego stopnia będzie dysponował znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, ma możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia i/lub studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa