Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest: przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska, posiadających rozszerzoną w stosunku do poziomu studiów I stopnia wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, zdolnych do indywidualnej i zespołowej pracy w laboratoriach, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, administracji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska zna podstawowe procesy, zagrożenia i problemy istotne dla ochrony środowiska. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania i analizy mające na celu ocenę zagrożeń środowiska, jak również podjąć odpowiednie działania zaradcze. Zna odpowiednie procedury administracyjne, zasady i źródła pozyskiwania funduszy na ochronę środowiska, przepisy bezpieczeństwa, zasady zastosowania technik inżynierii genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii, a także obwarowania bioetyczne. Jest przygotowany do planowania i prognozowania działań z zakresu kształtowania środowiska zmierzających zarówno do gospodarczego wykorzystania ekosystemów, jak i przywracania ich ekologicznej funkcji. W swoich działaniach absolwent kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent jest przygotowany do stosowania w praktyce zasad komunikacji i mediacji przyrodniczej. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska, zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym, jak i krajowym czy globalnym.

Absolwent specjalizacji ochrona zasobów leśnych, specjalizuje się dodatkowo w zasadach gospodarki zasobami leśnymi i populacjami zwierząt łownych.

Absolwent specjalizacji ochrona środowiska wodno-gruntowego, specjalizuje się dodatkowo w zasadach gospodarki zasobami wodnymi, procesach oczyszczania ścieków i monitoringu wód.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
ibiol@up.krakow.pl