studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym. Studia, w zależności od wyboru specjalności nauczycielskiej, mają za zadanie przygotować profesjonalną kadrę nauczycieli matematyki lub matematyki z informatyką dla szkół na różnych poziomach edukacji oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.

W przypadku wyboru specjalności nienauczycielskiej matematyka i programowanie lub matematyka stosowana absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej lub w resorcie bankowym. Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka przygotowują absolwenta do samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy, kreatywnego poszukiwania rozwiązywania problemów w zakresie opisywanych problemów, a także umożliwiają podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz podjęcie dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, analiza funkcjonalna i analiza zespolona, topologia, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, geometria, algebra, logika i teoria mnogości. Dodatkowo, absolwent studiów drugiego stopnia, zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Zdobyte umiejętności umożliwiają mu zajmowanie stanowisk zarówno w szkolnictwie, jak i placówkach nie związanych ze szkolnictwem (np. w przemyśle i ekonomii), a wymagających samokształcenia. Wykształcenie matematyczne na tym poziomie przygotowuje absolwenta także do projektowania i podejmowania badań naukowych w zakresie modelowania matematycznego i symulacji komputerowych w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Absolwent specjalności nauczycielskich dysponuje odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym i, w zależności od wyboru specjalności, uzyskuje kwalifikacje do zawodu nauczyciela matematyki lub matematyki z informatyką pozwalające mu pełnić role: nauczyciela-wychowawcy i opiekuna oraz osoby integrująco-motywującej zespoły klasowe do kreatywnego rozwiązywania problemów. Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające projektowanie i prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Ponadto jest przygotowany do posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), a w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej – do wykorzystywania tych technik w nauczaniu.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa