Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

Studia o specjalności nauczycielskiej mają za zadanie przygotować profesjonalną kadrę nauczycieli dla szkół wszystkich poziomów oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

Studia na kierunku matematyka przygotowują absolwenta do samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy i umożliwiają podjęcie dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak analiza matematyczna, funkcjonalna i zespolona, topologia, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, geometria, algebra, logika i teoria mnogości.

Dodatkowo, absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

Absolwent specjalności nauczycielskiej dysponuje odpowiednim przygotowaniem psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym, pozwalającym mu pełnić role: nauczyciela (w szkołach ponadpodstawowych, czyli na III i IV etapie edukacyjnym) – wychowawcy i opiekuna oraz nauczyciela – osoby integrująco-motywującej. Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Absolwenci są również przygotowani do posługiwania się technologią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania w nauczaniu.

Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Zdobyte umiejętności umożliwiają mu zajmowanie stanowisk zarówno w szkolnictwie, jak i ze szkolnictwem niezwiązanych (np. w przemyśle i ekonomii), a wymagających samokształcenia, jak również podejmowanie badań naukowych w zakresie modelowania matematycznego i symulacji komputerowych w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 219
tel. 12 662 62 73, 112 662 62 74
instmat@up.krakow.pl