studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra matematyki.

Uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Dysponuje rozszerzoną wiedzą z działów matematyki, takich jak logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, funkcjonalna i zespolona, topologia, geometria, algebra i teoria liczb, równania różniczkowe, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, informatyka i metody numeryczne.

Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, budowania zaawansowanych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się rozbudowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, formułowania wniosków w języku symbolicznym oraz poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań naukowych.

Dodatkowo, absolwent studiów drugiego stopnia, zna język obcy do celów akademickich na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się w tym języku terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent ma przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie wyższym. Uzyskane kompetencje pozwalają na podejmowanie pracy w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, bankach oraz innych sektorach gospodarki, które wymagają samokształcenia.

Jest przygotowany do podejmowania badań naukowych w zakresie matematyki w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Absolwent każdej ze specjalności matematyka (nauczycielska) oraz matematyka (nauczycielska) + II etap edukacyjny dysponuje odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym) i uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki, wychowawcy i opiekuna w placówkach edukacyjnych, w szczególności szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent posiada także przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu.

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu statystyki i uczenia maszynowego, w tym metod opartych na uczeniu głębokim, specjalistyczną wiedzę w zakresie programowania, w tym programowania aplikacji internetowych, oraz w zakresie systemów baz danych SQL i NoSQL, Big Data i narzędzi Business Intelligence, a także dysponuje wiedzą dotyczącą metod matematycznych wykorzystywanych do modelowania procesów zachodzących na rynkach finansowych. Posiada umiejętności praktyczne dotyczące wykorzystania narzędzi programistycznych, szczególnie języków Python i R, umożliwiających efektywną i wydajną pracę z dużymi zbiorami danych, zastosowania algorytmów uczenia maszynowego do pozyskiwania wiedzy z danych oraz tworzenie wizualizacji i interaktywnych raportów. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki nabyte w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zaawansowanych analiz znajdujących zastosowanie w działalności gospodarczej i finansowej oraz przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Absolwent może podjąć pracę w sektorach usług finansowych i bankowych. Jest przygotowany do pracy w jednostkach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych. Może ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach informatycznych.

Zdobyte kompetencje pozwalają mu także na podjęcie pracy w ośrodkach naukowo-badawczych związanych z zastosowaniami matematyki, ekonomią, ekonometrią oraz informatyką.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa