Studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

  • Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego twórcy w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej twórczości artystycznej, posługując się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych środków artystycznych.
  • Zdobył umiejętności świadomego i kreatywnego tworzenia przekazu artystycznego za pomocą technik malarskich i pokrewnych im środków technicznych, równocześnie jest otwarty na eksperymenty formalne i warsztatowe.
  • Potrafi realizować różnorodne projekty w zakresie malarstwa, dyscyplin pokrewnych i innych obszarów sztuk wizualnych.
  • Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki dawnej i współczesnej.
  • Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra sztuki i ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

  • Dyplom magistra.
  • Absolwent jest przygotowany do własnej twórczej i profesjonalnej działalności artystycznej jako artysta malarz. Jest przygotowany do realizacji projektów według indywidualnego programu artystycznego.
  • Posiada kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Absolwent posiada również kwalifikacje do wykonywania prac z zakresu wybranych dyscyplin pokrewnych i innych obszarów sztuk wizualnych.
  • Absolwent jest również przygotowany do działań zespołowych w obszarze kultury i sztuki.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy magistra umożliwia ubieganie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa