Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku malarstwo jest wykształcenie artysty malarza – twórcy dóbr kultury, który posiada umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie uprawianej dyscypliny sztuki, dyscyplin pokrewnych, historii sztuki i kultury oraz wykorzystywania wszelkich współczesnych metod i środków komunikacji wizualnej.

Istotne jest również wychowanie dojrzałej osobowości zdolnej do krytycznej i konstruktywnej refleksji na temat artystycznych, społecznych i etycznych aspektów szeroko pojętej twórczości, otwartej na stały rozwój w trakcie studiów magisterskich i po nich.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich kierunku malarstwo, otrzymuje tytuł magistra sztuki. Jest wszechstronnie wykształconą artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie malarstwa i dziedzin pokrewnych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju sztuk plastycznych.

Absolwent posiada umiejętność swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze malarstwa sztalugowego oraz malarstwa w przestrzeni architektonicznej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej oraz zespołowej w instytucjach kultury i sztuki. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowanie współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań artystycznych. Włada językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Bogata oferta kursów pozwala na pogłębiony rozwój indywidualnej drogi twórczej. Absolwent jest przygotowany do realizacji niezależnych koncepcji artystycznych w zakresie malarstwa sztalugowego i wybranych dyscyplin pokrewnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła sztuki. Potrafi łączyć zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań artystycznych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne właściwe dla malarstwa z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki. Potrafi kreatywnie łącząc elementy malarstwa, fotografii, sztuki wideo i wideoinstalacji, instalacji, happeningu i sztuk performance, sztuki cyfrowej etc.

Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl