Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia jest uzyskanie wykształcenia w zakresie komunikacji społecznej i lingwistyki kulturowej, w szczególności:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych odpowiednich do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania mediów, firm promocyjnych i szeroko pojętej komunikacji społecznej;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w różnych formach działalności związanej z zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój „miękkich” kompetencji potrzebnych w różnych sferach komunikowania publicznego.

Uzyskany stopień magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa ma ogólne wykształcenie z zakresu językoznawstwa, w tym szczególnie lingwistyki kulturowej, oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, nauk o mediach, socjologii i psychologii. Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, ich najważniejsze teorie i metody badawcze. Orientuje się w problematyce związanej z komunikowaniem publicznym, z socjologicznymi, psychologicznymi, kulturowymi i etycznymi aspektami sposobów porozumiewania się w społeczeństwie, z wzajemnymi wpływami między językiem a kulturą, z funkcjonowaniem mediów we współczesnym świecie oraz z wpływem nowoczesnych technologii na komunikację międzyludzką. Ma wiedzę na temat struktur społecznych oraz metod i narzędzi ich opisu.

Absolwent umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wskazanych dziedzin i dyscyplin naukowych. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotowywać bibliografię przedmiotową i odpowiednio z niej korzystać. Posiada umiejętność rozpoznawania problemów badawczych z zakresu lingwistyki kulturowej i komunikacji społecznej oraz posługiwania się odpowiednią metodologią i terminologią we własnej pracy badawczej. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury oraz przygotowywania ustnych i pisemnych prac z zakresu lingwistyki kulturowej oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej, z wykorzystaniem odpowiednich ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy.

Absolwent posiada kompetencje potrzebne w różnych sferach komunikowania społecznego: zna zasady poprawnego, sprawnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie, potrafi krytycznie analizować oraz samodzielnie przygotowywać wystąpienia publiczne na rozmaite tematy, brać udział w debatach publicznych oraz współpracować w grupie. Rozumie i krytycznie ocenia rolę mediów w komunikowaniu publicznym. Umie zanalizować i samodzielnie tworzyć rozmaite przekazy medialne. Zna i respektuje normy etyki zawodowej. Rozpoznaje sytuacje zawodowe wymagające sprawdzenia uregulowań prawnych.

Absolwent dostrzega i interpretuje wzajemne zależności między językiem a szeroko rozumianą kulturą, jest przygotowany do gromadzenia, oceny i propagowania dziedzictwa kulturowego utrwalonego w języku, literaturze i w różnych aspektach życia społecznego. Ma świadomość roli języka, literatury i kultury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz kompetencji społecznych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl