studia drugiego stopnia, profil praktyczny

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwentów posiadających kompleksową wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie tzw. kompetencji twardych – ścisłych i analitycznych (programowania, konfiguracji systemów informatycznych, tworzenia architektury oprogramowania, projektowania baz danych) oraz kompetencji miękkich, koncentrujących się na umiejętnościach osobistych oraz interpersonalnych (pracy zespołowej, umiejętności organizacji i tworzenia modelu pracy oraz delegowania zadań). Umiejętności te pozwolą na zatrudnienie na stanowiskach informatycznych w firmach i organizacjach, w których są wykorzystywane narzędzia i systemy informatyczne – w wyspecjalizowanych firmach z branży IT, ale również w centrach usług wspólnych.

 

Absolwent, w zależności od wybranej przez siebie ścieżki edukacyjnej, jest przygotowany do samodzielnej pracy jako programista, twórca i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, programista serwisów internetowych, grafik komputerowy, twórca animacji i gier komputerowych. Absolwent studiów informatycznych drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera informatyki. Jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent informatyki, studiów inżynierskich drugiego stopnia o profilu praktycznym ma szeroką wiedzę interdyscyplinarną z zakresu projektowania systemów informatycznych i multimedialnych, umożliwiającą szybką adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ma dobrą orientację w najważniejszych kierunkach rozwoju wiedzy z obszaru informatyki oraz innowacjach i wdrożeniach z zakresu nowych technologii. Cechuje się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia wielofunkcyjnych projektów.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej, w tym do projektowania baz danych, aplikacji i systemów informatycznych. Dysponuje niezbędną wiedzą matematyczną oraz umiejętnościami profesjonalnego posługiwania się najnowszymi narzędziami i środkami informatyki do tworzenia modeli matematycznych, optymalizacyjnych i decyzyjnych. Zna mechanizmy współczesnej gospodarki, w szczególności jej sektorów związanych z nowymi technologiami i e-usługami oraz relacji między rozwojem technik informatycznych a rozwojem społeczno-gospodarczym. Nieobce są mu współczesne trendy w procesie zdobywania wiedzy np. te oparte na teorii konektywizmu. Ma także świadomość znaczenia edukacji całożyciowej – posiada nawyk kształcenia ustawicznego i dbania o rozwój zawodowy. Orientuje się w możliwościach wdrożeniowych, systemie patentowym w Polsce i za granicą (aspektach prawnych) oraz możliwościach pozyskiwania funduszy w celu wsparcia i rozwoju firmy oraz tworzonych produktów. Dużym atutem absolwenta jest umiejętność współdziałania oraz pracy w grupie, a także dobra znajomość norm prawnych i etycznych związanych z wykonywaną przez niego profesją. Wykorzystuje środowisko i narzędzia pracy zdalnej. W swym działaniu wykazuje się inwencją, kreatywnością i wrażliwością estetyczną.

 

Kontakt

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa