Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest zdobycie wykształcenia umożliwiającego podjęcie pracy w różnych typach bibliotek, ośrodków informacji i instytucjach szeroko rozumianej kultury. Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających awans zawodowy lub dalszą naukę na studiach trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody pracy badawczej stosowane w bibliologii i informatologii oraz obcojęzyczną terminologię bibliologiczną. Umie posługiwać się nimi w praktyce, prowadząc samodzielnie badania. Zna funkcje nowoczesnych bibliotek i jest świadomy roli, jaką pełnią we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą o kształcie i zadaniach realizowanych przez biblioteki i ośrodki informacji funkcjonujące w Unii Europejskiej. Orientuje się w obowiązującym aktualnie prawie bibliotecznym i zasadach etyki zawodowej bibliotekarza. Zna zasady zarządzania biblioteką. Umie promować jej działalność, projektować i realizować działania marketingowe. Poszerzona wiedza profesjonalna umożliwia mu praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi dostosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technik komunikacyjnych; jest otwarty na nowości i elastyczny w swoim działaniu. Uczestniczy w tworzeniu kultury społeczności lokalnych. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawodowym.

Szeroka gama specjalistycznych kursów fakultatywnych oferowanych studentom wybierającym opcję nienauczycielską umożliwia absolwentowi – zależnie od wybranych kursów – poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z funkcjonowaniem prasy i innych mediów masowej komunikacji, edytorstwa i literatury, rolą, obiegiem i zarządzaniem informacją we współczesnym społeczeństwie, szczególnych zadaniach i formach pracy współczesnego bibliotekarza oraz produkcji, dystrybucji i estetyki książki z uwzględnieniem ich regionalnych i lokalnych aspektów.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl