Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku historia jest:

  • przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie nauk historycznych, jak też znajomości warsztatu historyka, zaawansowanych metod krytyki źródeł i badań historycznych, umożliwiających definiowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów badawczych; szerokie zapoznanie z piśmiennictwem specjalistycznym w języku polskim i obcym właściwym dla danego obszaru badań;

  • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami i metodami warsztatu historyka, umiejętności krytyki, analizy i interpretacji źródeł, oraz prezentacji wyników własnych badań, opartych na źródłach historycznych oraz literaturze przedmiotu;

  • przygotowanie do prowadzenia, indywidualnie i zespołowo, prac badawczych, z zachowaniem zasad szacunku i tolerancji wobec odmiennych poglądów i kultur, jak też zasady dążenia do przedstawiania i popularyzowania obrazu wydarzeń dziejowych i dziedzictwa historycznego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy historycznej.

Studia II stopnia mają przygotowywać do uczestnictwa w badaniach i ich organizacji. Dają też kompetencje do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk na polach związanych z usługami i komunikacją społeczną, np. w służbach cywilnych, lokalnej i regionalnej administracji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziennikarstwie, organizacjach międzynarodowych, w dziedzinie turystyki, administracji, zachowywaniu i podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego we wszelkich formach w tym np. w archiwach, muzeach. Dają przygotowanie do pracy w sektorze edukacji na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego.

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność: historia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)

W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent nauczycielskich studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: historia, i wiedza o społeczeństwie w gimnazjum oraz historia, wiedza o społeczeństwie oraz historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej.

Specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dwuletnie studia magisterskie, przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy chcą kontynuować poszerzanie wiedzy, planują prowadzić badania naukowe, przygotowują do zawodu archiwisty w archiwach, muzeach i bibliotekach, które posiadają zasób historyczny. To możliwość zdobycia umiejętności opracowywania zasobu archiwalnego, pracy ze źródłem oraz wiedzę o najnowszych technologiach wprowadzanych do instytucji kultury do zarządzania zasobem historycznym. W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent jest przygotowany podjęcia pracy archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych. Posiada znajomość systemów kancelaryjnych dawnych i współczesnych. Ma umiejętności porządkowania i segregacji materiału archiwalnego. Może zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i urzędzie. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i samorządowych.

Specjalność: antropologia historyczna i dziedzictwo kulturowe
W zakresie ukończonego kierunku i specjalności absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w domach i centrach kultury, muzeach, skansenach, mediach ogólnokrajowych i samorządowych oraz stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną. Ponadto może współpracować z galeriami sztuki, salonami wystawowymi i instytucjami wspierającymi badania historyczne oraz ochronę i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl