studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zawansowaną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także wykazuje znajomość historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do historii Krakowa i południowej Polski, którą potrafi wykorzystać w pracy w szkole, placówkach edukacyjnych oraz na rzecz instytucji nauki, kultury i samorządu terytorialnego.

Absolwent potrafi prowadzić samodzielne badania z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego w procesie uczenia się przez całe życie. Jest gotów do propagowania wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie oraz objaśniania jej w środowisku lokalnym.

W ramach specjalności realizowanych w trakcie studiów na zasadzie wyboru – nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie, nauczycielska: wiedza o społeczeństwie (projekt) oraz antropologia historyczna, absolwent nabywa kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz innych profesji związanych z dokumentowaniem i popularyzowaniem historii.

Posiada umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą pełnienie funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury, a także organizacjach (stowarzyszeniach) promujących wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za promocję i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci studiów historycznych posiadają przygotowanie do:

 1. podjęcia pracy w placówkach:
  • edukacyjnych i oświatowych,
  • naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów,
  • popularyzujących wiedzę historyczną,
  • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
  • regionalnych (na przykład miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
  • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.
 2. kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych.

 

Absolwenci specjalności nauczycielskiej:
posiadają przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do nauczania przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Absolwenci realizujący specjalność nauczycielską według planu tak zwanych studiów projektowych dodatkowo posiadają rozszerzone kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie zdobyte w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00." (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

 

Absolwenci specjalności antropologia historyczna posiadają przygotowanie do podjęcia pracy w:

 • domach i centrach kultury, muzeach, skansenach,
 • mediach ogólnokrajowych i samorządowych,
 • stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury i promujących wiedzę historyczną,
 • galeriach sztuki, salonach wystawowych,
 • instytucjach wspierających badania historyczne oraz ochronę i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

 

Dostęp do dalszych studiów

 • Szkoła Doktorska
 • studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa