studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w dyscyplinie sztuk pięknych oraz projektowych w samodzielnych twórczych działań. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Umie analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego i projektowego. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii warsztatowych i multimedialnych.

Jednosemestralny pobyt w uczelni partnerskiej ESAD w Pau we Francji i udział w międzynarodowych projektach artystycznych (podczas dwóch semestrów I w Pau, II w Krakowie wraz ze studentami uczelni partnerskiej) pozwala na poszerzenie spektrum umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych i społecznych niezbędnych we współpracy w międzynarodowych zespołach, mając świadomość różnic kulturowych oraz podobieństw i różnić metodologii projektowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej oraz projektowej w: wydawnictwach, agencjach graficznych, telewizji, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, galeriach sztuki. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością. Umie posługiwać się językiem artystycznym i projektowym oraz używa narzędzi cyfrowych do przygotowania projektów do realizacji komercyjnej. Umie pracować w zakresie działań artystycznych i projektowych zarówno samodzielnie, jak i w zespole w tym międzynarodowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się̨ o podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa