studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku geografia jest:

  • nabycie podstawowej wiedzy w zakresie filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem geografii;
  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: formułowania problemu, zaplanowania badań z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i realiów prawnych i ich przeprowadzenia;
  • przygotowanie do pracy w zakresie przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności, prowadzenia dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, upowszechniania wyników badań i opinii;
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych oraz prowadzenia dalszego rozwoju naukowego.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów, napisaniu pracy magisterskiej oraz złożeniu egzaminu magisterskiego absolwent rozumie mechanizmy zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skali systemów przestrzennych (od skali lokalnej po skalę regionalną, krajową i globalną). Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy.

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, opartą o szerokie podstawy nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk geograficznych, metod analizy przestrzennej oraz statystyki umożliwiające własny rozwój naukowy w wybranej przez siebie szczegółowej dyscyplinie naukowej (geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, regionalnej) oraz w pracy zawodowej.

Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (terenowe, laboratoryjne), opracowywać wyniki badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych, jak również w formie popularnonaukowej.

W swojej pracy potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury, wykorzystuje i potrafi tworzyć różnego typu bazy danych geograficznych i statystycznych, posługuje się ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, sprawnie posługuje się podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, ma podstawową wiedzę z zakresu geoinformacji oraz teledetekcji, potrafi wykonywać zaawansowane analizy z wykorzystaniem narzędzi GIS. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykonywać badania i opracowania na potrzeby monitorowania środowiska geograficznego oraz planowania strategii rozwoju lokalnych i regionalnych układów przestrzennych.

Ponadto posiada poszerzoną wiedzę, oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności nauczycielskiej lub nienauczycielskiej. Wybierając specjalność nauczycielską, absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i posiada uprawnienia do nauczania geografii, prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu geografii oraz – w przypadku realizacji odpowiedniej specjalności – także drugiego przedmiotu.

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie oraz kierować pracą zespołu nad danym zadaniem badawczym, jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem. Absolwenci specjalności nauczycielskich, są przygotowani do pracy dydaktycznej w zakresie nauczania geografii.

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podjęcia studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa