Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunku fizyka lub kierunkach pokrewnych (ścisłych i technicznych) lub studiów podyplomowych a także przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest pogłębiona wiedza z fizyki i jej zastosowań, poszerzona wiedza z matematyki, informatyki i technologii informacyjnych.

Studia z zakresu fizyki realizowane są z wykorzystaniem koncepcji umożliwiających osiągnięcie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno o charakterze ogólnym jak i specyficznym, związanym z możliwością wyboru różnych specjalności kształcenia.

Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy i mobilności zawodowej poprzez wykształcenie umiejętności ustawicznego uczenia się i ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych etapach edukacji.

 

Sylwetka absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, pogłębionej wiedzy z matematyki, informatyki i jej zastosowań a także podstaw przedsiębiorczości i funkcjonowania gospodarki rynkowej, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Wiedza ta umożliwia absolwentowi studiów drugiego stopnia doskonalenie się w zakresie fizyki i nauk pokrewnych i podjęcie pracy naukowej w wybranej dziedzinie a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (np. studia doktoranckie i podyplomowe).

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki a także przygotowany do ciągłego samokształcenia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej przygotowany jest do pełnienia roli nauczyciela fizyki i matematyki, wychowawcy i opiekuna we wszystkich instytucjach systemu oświaty (gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych), posiada odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki fizyki i dydaktyki matematyki. Posiada także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze dydaktyczno-pedagogicznym. Absolwent specjalności nauczycielskiej kierunku fizyka dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną by móc w sposób kompetentny organizować proces zdobywania wiedzy przez uczniów, jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela-eksperta. Posiada umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów. Jest również przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania w nauczaniu, w szczególności do wykorzystywania w edukacji nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności nienauczycielskich jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwent studiów drugiego stopnia w zależności od wybranej specjalności:

  • posiada przygotowanie do zajmowania stanowisk pracy wymagających umiejętności samokształcenia z zakresu informatyki oraz zastosowań fizyki w przemyśle i ekonomii;

  • posiada kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka/informatyka w pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki. Może pracować jako specjalista w obszarze zaawansowanych technologii sieciowych lub być zatrudniony jako projektant i administrator sieci informatycznych, informatycznych systemów zarządzania w środowiskach rozproszonych oraz aplikacji multimedialnych. Posiada kwalifikacje niezbędne w pracy specjalisty ds. wdrażania i integrowania sieci oraz projektowania i budowy aplikacji serwerów internetowych;

  • posiada kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka/materiałowca w pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki. Może pracować jako specjalista w obszarze zaawansowanych technologii. Posiada kwalifikacje niezbędne w pracy specjalisty ds. badania i projektowania nowych materiałów i ich zastosowań;

  • jest przygotowany do pracy naukowej, prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem zarówno małych, jak i dużych teleskopów oraz teleskopów sterowanych na odległość, analizy danych z międzynarodowych przeglądów nieba oraz propagowaniu astronomii.

Dodatkowo absolwent studiów drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 515
tel. 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl