studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna w stopniu poszerzonym główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów cywilizacyjnych. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz świadomość najważniejszych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy dotyczące ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii i etyki w celu analizy złożonych problemów społecznych i badawczych.

Absolwent studiów z filozofii posiada pogłębione zrozumienie otaczającego go świata i ludzi, z którymi się styka (również pochodzących z innych kręgów kulturowych). Potrafi w sposób kompetentny uczestniczyć w toczących się w przestrzeni społecznej i mediach debatach światopoglądowych, naukowych, a także tych z zakresu sztuki. Zna i analizuje fundamentalne uwarunkowania swojego własnego bytu, jak i bytu innych ludzi – zarówno od strony społeczno-ekonomicznej, jak i egzystencjalnej, czy cielesnej. Posiada umiejętność szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Absolwent po specjalności badawczo-rozwojowej posiada pogłębioną świadomość społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także umiejętność krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz swobodnego operowania słowem. Obecna w planie specjalność badawczo-rozwojowej duża liczba specjalistycznych konwersatoriów oraz seminariów (ich tematyka jest każdorazowo współokreślana przez studentów danego rocznika, tak aby brać pod uwagę zainteresowania naukowe konkretnych studentów) pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy odnośnie do wielu szczegółowych zagadnień filozoficznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Magisterium w dyscyplinie filozofia:

  • specjalność badawczo-rozwojowa – kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowej,
  • specjalność nauczycielska – kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania filozofii i etyki na wszystkich etapach edukacyjnych. 


Dostęp do dalszych studiów

Absolwent zyskuje uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa