Studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Studia bezpłatne, realizowane w trybie wieczorowym.

 

Cel studiów

Celem studiów z filozofii jest wyposażenie absolwenta w wiedze i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna w stopniu poszerzonym nurty filozoficzne i główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów cywilizacyjnych, co uzupełnia znajomość doktryn wielkich religii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej, zarówno w ujęciu opisowym, jak i normatywnym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz wiedze i świadomość podstawowych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii, etyki w celu analizy złożonych problemów społecznych i badawczych.
Absolwent po specjalności badawczo-rozwojowej posiada pogłębiona świadomość społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także umiejętności krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz swobodnego operowania słowem. Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania pracy o charakterze naukowo-badawczym, kreatywnym, twórczym.

Absolwent po specjalności nauczycielskiej uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia przygotowują do pracy w instytucjach oświatowych, wszędzie tam, gdzie wiedza z zakresu filozofii i etyki jest przydatna.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa