Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury obszaru językowego objętego programem studiów.

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy) oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2+. Posiada umiejętności pozwalające na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, niezbędnej w przypadku wykonywania wolnego zawodu, jakim jest zawód tłumacza. Wykazuje się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; posiada wysoko rozwinięte kompetencje społeczne: praca w zespole, kierowanie (np. zespołem tłumaczy); rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 255
tel. 12 662 62 01
neofil@up.krakow.pl