studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii rosyjskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze rosyjskiego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego.

 

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku filologia rosyjska jest zgodna z uregulowaniami przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia. Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy) oraz może posiadać znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał ścieżkę przekładoznawczą jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych. Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał ścieżkę nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa