Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literatury i kultury wybranego obszaru języka oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+(wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie biegłości B2+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej oraz w pracy zespołu naukowego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662 67 31
filros@up.krakow.pl