Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska jest uzyskanie wykształcenia polonistycznego i kwalifikacji zawodowych w zależności od wyboru specjalności. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice polonistyki. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu filologii polskiej.

Absolwent ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę o metodologiach, teoriach oraz o głównych kierunkach rozwoju literaturoznawstwa i językoznawstwa. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat artystycznych i ideowych problemów literatury polskiej w poszczególnych epokach, prądach i obiegach literackich. Ma pogłębioną wiedzę na temat najwybitniejszych dzieł literatury polskiej, a także historycznej zmienności stylów i konwencji. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i krytyki rozmaitych tekstów kultury, właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych.

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych, etnologicznych, historycznych uwarunkowaniach komunikacji językowej oraz o wartości semantycznej jednostek leksykalnych. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

Absolwent wyszukuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje przydatne w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu nauki o języku i literaturze. Potrafi samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada pogłębioną umiejętność analizy, interpretacji i wartościowania rozmaitych typów tekstów. Rozpoznaje zjawiska literackie i językowe, a także określa ich funkcje za pomocą metod i narzędzi badawczych, proponowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze i językoznawcze. Potrafi przygotować różnego typu prace pisemne i wypowiedzi ustne na temat zagadnień z zakresu filologii polskiej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym.

Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Śledzi współczesne zjawiska literackie i językowe. Dba o poprawność i estetykę wypowiedzi. Potrafi pracować w zespole, podejmując się pełnienia różnych funkcji, rozumie potrzebę współdziałania z innymi na rzecz różnych środowisk. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej. Zna i respektuje normy etyki zawodowej.

Specjalność: nauczycielska
Absolwent specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie w zakresie nauczania języka polskiego w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych; jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych, w ramach języka polskiego jako szkolnego przedmiotu, na III i IV etapie kształcenia (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Specjalność: logopedyczna
Absolwent specjalności logopedycznej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie i w służbie zdrowia, do prowadzenia terapii logopedycznej w placówkach służby zdrowia i oświaty; potrafi dokonywać diagnozy logopedycznej wszystkich zaburzeń komunikacji językowej, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych oraz zaplanować i prowadzić odpowiednią terapię zaburzeń mowy, osadzając ją w jak najszerszym kontekście psychologicznym, pedagogicznym i lingwistycznym.

Specjalność: edytorstwo
Absolwent specjalności edytorstwo jest przygotowany do samodzielnego planowania i wykonywania zajęć z zakresu współczesnego edytorstwa; metodyczną podstawę jego wykształcenia stanowi zachowanie równowagi między przygotowaniem filologicznym a ściśle poligraficznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami multimedialnymi, jednocześnie doskonali swoją wiedzę tekstologiczną; zna zasady publikowania różnego typu tekstów.

Specjalność: terapia zajęciowa
Absolwent specjalności komunikacja społeczna – reklama i public relations jest wyposażony w wiedzę oraz umiejętności z zakresu poetyki i retoryki reklamy, a także marketingu i public relations (PR). Potrafi krytycznie ocenić kampanie reklamowe i marketingowe oraz brać udział w ich tworzeniu. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tworzeniem wizerunku firmy. Zna zasady funkcjonowania agencji reklamowych i PR, a także aspekty prawne i etyczne działalności zawodowej związanej z komunikacją społeczną; zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl