studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku studiów filologia polska, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice polonistyki. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu filologii polskiej. Absolwent ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę o metodologiach, teoriach oraz o głównych kierunkach rozwoju literaturoznawstwa i językoznawstwa. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat artystycznych i ideowych problemów literatury polskiej w poszczególnych epokach, prądach i obiegach literackich. Ma pogłębioną wiedzę na temat najwybitniejszych dzieł literatury polskiej, a także historycznej zmienności stylów i konwencji. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i krytyki rozmaitych tekstów kultury, właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych.

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji językowej, o systemie gramatycznym i leksykalnym języka w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o socjologicznych, etnologicznych, historycznych uwarunkowaniach komunikacji językowej oraz o wartości semantycznej jednostek leksykalnych. Ma pogłębioną wiedzę na temat roli, jaką odgrywa język w rozwoju człowieka, w tworzeniu i odbiorze tekstów, w gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy, społecznego doświadczenia, a także systemu wartości.

Absolwent wyszukuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje przydatne w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu nauki o języku i literaturze. Potrafi samodzielnie opracować wybrane problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada pogłębioną umiejętność analizy, interpretacji i wartościowania rozmaitych typów tekstów. Rozpoznaje zjawiska literackie i językowe, a także określa ich funkcje za pomocą metod i narzędzi badawczych, proponowanych przez współczesne szkoły literaturoznawcze i językoznawcze. Potrafi przygotować różnego typu prace pisemne i wypowiedzi ustne na temat zagadnień z zakresu filologii polskiej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w języku obcym.

Absolwent zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Śledzi współczesne zjawiska literackie i językowe. Dba o poprawność i estetykę wypowiedzi. Potrafi pracować w zespole, podejmując się pełnienia różnych funkcji, rozumie potrzebę współdziałania z innymi na rzecz różnych środowisk. Pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystuje we własnej praktyce zawodowej. Zna i respektuje normy etyki zawodowej.

W zależności od wybranego modułu specjalnościowego absolwent:

  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z nauczaniem języka polskiego jako obcego jest przygotowany do pracy w szkolnictwie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych ponadpodstawowych oraz do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Jest teoretycznie i praktycznie przygotowany do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych, w ramach języka polskiego jako szkolnego przedmiotu oraz nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • po ukończeniu specjalności edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi jest przygotowany do samodzielnego planowania i wykonywania zajęć z zakresu współczesnego edytorstwa; metodyczną podstawę jego wykształcenia stanowi zachowanie równowagi między przygotowaniem filologicznym a ściśle poligraficznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami multimedialnymi, jednocześnie doskonali swoją wiedzę tekstologiczną; zna zasady publikowania różnego typu tekstów;
  • po ukończeniu specjalności komunikacja społeczna – reklama i public relations jest wyposażony w wiedzę oraz umiejętności z zakresu poetyki i retoryki reklamy, a także marketingu i public relations (PR). Potrafi krytycznie ocenić kampanie reklamowe i marketingowe oraz brać udział w ich tworzeniu. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z tworzeniem wizerunku firmy. Zna zasady funkcjonowania agencji reklamowych i PR, a także aspekty prawne i etyczne działalności zawodowej związanej z komunikacją społeczną; zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

 

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska absolwent zyskuje kwalifikacje lub/i uprawnienia w zależności od zrealizowanego modułu specjalnościowego:

  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego absolwent uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego;
  • po ukończeniu specjalności edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi absolwent otrzymuje kwalifikacje niezbędne do pracy instytucjach publikujących lub przetwarzających treści w formie tradycyjnej i cyfrowej; w wydawnictwach dziełowych, drukarniach, portalach internetowych, w redakcjach czasopism oraz innych środków społecznego przekazu, a ponadto – zależnie od potrzeb rynku – w reklamie, placówkach kształcenia medialnego;
  • po ukończeniu specjalności komunikacja społeczna – reklama i public relations absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną, szczególnie w agencjach reklamy, promocji i w działach public relations różnych instytucji.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów drugiego stopnia (uzyskanie tytułu magistra), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa