Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy ekonomicznej, rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz wykształcenie kompetencji społecznych istotnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Praktyczny profil studiów pozwala studentom na łączenie teorii z praktyką gospodarczą. Kształcenie prowadzone jest w dualnym systemie rozwijania wiedzy i umiejętności , dzięki czemu absolwenci po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do poruszania się na rynku pracy. Celem jest wykształcenie jednostek kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych, zdolnych do podejmowania różnorakich wyzwań w gospodarce opartej na wiedzy.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna przygotowują do pracy w podmiotach gospodarki społecznej , sektorze publicznym, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Celami szczególnymi studiów są:

  • przekazywanie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej odnośnie klasycznych i alternatywnych systemów zaspakajania potrzeb społecznych,
  • rozwijanie świadomości zrównoważonego rozwoju, istotnego dla rozwoju cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw,
  • przekazywanie pogłębionej wiedzy prawnej wyznaczającej ramy funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej,
  • wykształcenie umiejętności menedżerskich, potrzebnych do kierowania i zarządzania podmiotami gospodarki społecznej,
  • rozwijanie umiejętności językowych i kulturowych niezbędnych do poruszania się w międzynarodowym środowisku,
  • wykształcenie umiejętności komunikacyjnych związanych z wyrażaniem własnych poglądów i opinii,
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i zespołowego rozwiązywania problemów,
  • opanowanie przez studentów umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych niezbędnych do aktywności w wirtualnej rzeczywistości.

Absolwent posiadający zainteresowania badawcze z zakresu ekonomii społecznej może kontynuować naukę w ramach studiów trzeciego stopnia, jak również studiów podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Zdobywa wykształcenie ekonomiczne wzbogacone o wiedzę z prawa i innych nauk społecznych.W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Umie dobrze dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

W trakcie studiów student zdobywa także praktyczne umiejętności. Potrafi budować dobre relacje z innymi ludźmi. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności interpersonalne dotyczą współpracy, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają także swobodne poruszanie się w środowisku międzynarodowym i w środowisku wirtualnym.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym. Traktuje środowisko lokalne jako naturalne zaplecze do prowadzenia działalności zawodowej nie gubiąc przy tym międzynarodowego kontekstu. Posiada przygotowanie do podejmowania i prowadzenia inicjatyw społecznych. Zna zaawansowane techniki mobilizowania kapitału społecznego, umie współpracować z samorządem i kierować pracą zespołów w celu rozwiązywania społecznych problemów. Respektuje wartość społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy.

Program studiów duży nacisk kładzie na przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Jest to związane ze specjalnością dedykowaną zagadnieniom międzynarodowym. Aspekt europejski i globalny jest silnie obecny w programie kształcenia. Absolwent rozumie współzależności występując we współczesnym świecie i potrafi je wykorzystywać. Zna zasady działania Unii Europejskiej i potrafi korzystać z funduszy unijnych. Posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie możliwości wynikających z integracji i globalizacji.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów. Potrafi respektować i godzić różne interesy uczestników życia społecznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą mechanizmów prowadzenia kampanii społecznych, służących zjednywaniu przychylności opinii publicznej.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl