studia drugiego stopnia, profil praktyczny

 

Cel studiów

Uzyskanie wykształcenia drugiego stopnia w zakresie ekonomii społecznej.

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji i nauki prawne. Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Umie trafnie dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

W trakcie studiów student zdobywa także praktyczne umiejętności. Potrafi budować dobre relacje z innymi ludźmi. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności interpersonalne dotyczą współpracy, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych raportów. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają także swobodne poruszanie się w środowisku międzynarodowym i w środowisku wirtualnym.
Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym. Traktuje środowisko lokalne jako naturalne zaplecze do prowadzenia działalności zawodowej nie gubiąc przy tym międzynarodowego kontekstu. Posiada przygotowanie do podejmowania i prowadzenia inicjatyw społecznych. Zna zaawansowane techniki mobilizowania kapitału społecznego, umie współpracować z samorządem i kierować pracą zespołów w celu rozwiązywania społecznych problemów. Respektuje wartość społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna wypracowuje postawę systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy.

Program studiów duży nacisk kładzie na przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Absolwent rozumie współzależności występując we współczesnym świecie i potrafi je wykorzystywać. Zna zasady działania Unii Europejskiej i możliwości korzystania z funduszy unijnych. Posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystywanie możliwości wynikających z integracji i globalizacji. Zasady równoważenia ekonomiczno-społeczno-ekologicznego przenikają prowadzone przez niego analizy, opinie, krytyki oraz decyzje obserwowane na poziomie przedsiębiorstw, samorządów, regionu, kraju. Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają pogłębiony rozwój w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów. Potrafi respektować i godzić różne interesy uczestników życia społeczno-gospodarczego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą mechanizmów prowadzenia kampanii społecznych, służących zjednywaniu przychylności opinii publicznej.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarki społecznej, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit, w przedsiębiorstwach, w szczególności rozwijających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a także w administracji publicznej. Łącząc wiedzę z zakresu ekonomii i prawa studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają również profesjonalne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna przygotowują do pracy w podmiotach gospodarki społecznej, w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia mają dać absolwentom szeroki wachlarz możliwości w zakresie dostosowania wymagań biznesowych i społecznych do zmienności otoczenia. Potrzeba ekonomizacji sektora non-profit wymaga obecności wykształconej i zorientowanej kadry – osób, które nie tylko będą potrafiły zarządzać finansami i zasobami ludzkimi oraz odpowiednio wykorzystywać potencjał ludzki, ale także uwzględniać ważne kwestie społeczne, ekologiczne czy lokalne, z których rozwiązaniem nie poradził sobie ani mechanizm rynkowy, ani państwo.

Celem oferowanych specjalności jest wykształcenie przyszłych liderów przedsiębiorczości społecznej zorientowanych na równoważenie decyzji gospodarczych w aspekcie społecznym i ekologicznym. Ważnym zadaniem studiów jest położenie podstaw pod wykształcenie u studentów postaw nowoczesnych menedżerów łączących wiedzę z zakresu ekonomii, polityki społecznej, finansów i zarządzania do pracy w instytucjach usług publicznych: instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Absolwent, po zdobyciu profesjonalnej wiedzy i umiejętności będzie umiał inspirować do przedsiębiorczości środowiska społecznie wykluczone, w tym sprawnie poruszać się w problematyce zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent posiadający zainteresowania badawcze z zakresu ekonomii społecznej może kontynuować naukę w ramach Szkoły Doktorskiej oraz podejmować studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl

strona internetowa