studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biologia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. Dysponuje wiedzą teoretyczną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w: jednostkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody oraz po ukończeniu specjalności nauczycielskich w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej i pomiarowej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności nauczycielskiej biologia środowiskowa jest przygotowany do nauczania biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwent specjalności nauczycielskiej biologia z chemią jest przygotowany do nauczania biologii i chemii w szkole podstawowej oraz biologii w szkole ponadpodstawowej.

Po ukończeniu specjalności biologia laboratoryjna absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w jednostkach naukowo-badawczych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa