studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Studenci na kierunku administracja – profil ogólnoakademicki nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych. W szczególności uzyskują wszechstronnie i dogłębne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, w tym do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Obszerna wiedza i umiejętności pozwalają im na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych przedsięwzięć zgodnie z interesami państwa bądź interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy. W zakresie kompetencji absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim uzyskuje nawyki systematycznego kształcenia, świadomość zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne wymagania rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje dotyczą nie tylko aspektu instytucjonalno-proceduralnego działania struktur i form administracji, oraz etycznego aspektu wyznaczającego standardy postępowań w państwie prawa.

Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu administracji o profilu ogólnoakademickim poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz ekonomii i finansów, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, wnikliwego, dając przez to podstawę do hierarchizowania możliwych rozwiązań w procesie stosowania prawa. Uczą przyszłych pracowników administracji podejmowania decyzji, pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin usytuowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji. Uświadamiają, jak doniosłe znaczenie dla współczesnego państwa, prawa, polityki czy gospodarki ma sprawne funkcjonowanie administracji publicznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja wykazuje się poszerzoną wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym zagadnień z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego oraz prawa stosowanego w administracji publicznej. W trakcie nauki na studiach drugiego stopnia absolwent poznaje treści zawierające w sobie rozległe informacje o procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym, o historii myśli ustrojowo-administracyjnej, o zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. W ramach studiów zaznajamia się w poszerzonym zakresie, między innymi z statusem jednostki na gruncie szczegółowych regulacji prawa administracyjnego, zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej, czy prawem administracyjnym Unii Europejskiej. Zapoznaje się także z zagadnieniami odpowiedzialności prawnej w różnych dziedzinach prawa, jak również z etycznymi aspektami funkcjonowania administracji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zdobywa wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwalają na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy na temat fundamentalnych instytucji politycznych, prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, krajowych i międzynarodowych.

Wychodząc naprzeciw procesom zachodzącym w strukturze instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych i socjalnych), potrzebom danego społeczeństwa, uwzględniając również nowe podejście do zadań państwa, samorządu i administracji publicznej, odwołujące się do idei służby publicznej, studia drugiego stopnia na kierunku administracja przygotowują nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z pracą w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Absolwent tego kierunku studiów uzyskuje również przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Odpowiadając na potrzeby współczesnej administracji publicznej, w trakcie studiów położony jest nacisk na poznawanie europejskich standardów administrowania, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych w zakresie realizacji zadań publicznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent wykazujący inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań ma możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej. Może także podejmować studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa