studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Studenci na kierunku administracja – profil ogólnoakademicki nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych. W szczególności uzyskują wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, w tym do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Obszerna widza i umiejętności pozwalają im na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych przedsięwzięć zgodnie z interesami państwa bądź interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy. W zakresie kompetencji absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim uzyskuje nawyki systematycznego kształcenia, świadomość konieczności zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne wymagania rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje dotyczą nie tylko aspektów instytucjonalno-proceduralnego działania struktur i form administracji, ale także etycznego aspektu wyznaczającego standardy postępowań w państwie prawa. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu administracji o profilu ogólnoakademickim poprzez odwoływanie się do wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz ekonomii i finansów, pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, wnikliwego, dając przez to podstawę do hierarchizowania możliwych rozwiązań w procesie stosowania prawa. Uczą przyszłych pracowników administracji podejmowania decyzji, pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin usytułowanych na płaszczyźnie szeroko rozumianej administracji.

Uświadamiają, jak doniosłe znaczenie dla współczesnego państwa, prawa, polityki czy gospodarki ma sprawne funkcjonowanie administracji publicznej.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja wykazuje się poszerzoną wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym zagadnień z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego oraz prawa stosowanego w administracji publicznej. W trakcie nauki na studiach drugiego stopnia absolwent poznaje treści zawierające w sobie rozległe informacje o procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym, o historii myśli ustrojowo-administracyjnej, o zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zapoznaje się także z zagadnieniami odpowiedzialności prawnej, jak również z etycznymi aspektami funkcjonowania administracji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zdobywa wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielne rozwiazywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwalają na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy na temat fundamentalnych instytucji politycznych, prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, krajowych i międzynarodowych.

Wychodząc naprzeciw procesom zachodzącym w strukturze instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych i socjalnych), potrzebom danego społeczeństwa, uwzględniając również nowe podejście do zadań państwa, samorządu i administracji publicznej, odwołujące się do idei służby publicznej, studia drugiego stopnia na kierunku administracja przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przyszłych urzędników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z pracą w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Absolwent tego kierunku studiów uzyskuje również do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

Odpowiadając na potrzeby współczesnej administracji publicznej, w trakcie studiów położony jest nacisk na poznawanie europejskich standardów administrowania, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych w zakresie realizacji zadań publicznych.

Ukończenie kierunku administracja – studia drugiego stopnia pozwala uzyskać zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach w gospodarce, administracji publicznej i polityce, między innymi:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
  • w instytucjach i agendach Unii Europejskiej, służbach dyplomatycznych;
  • w policji, w służbach specjalnych;
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako, specjaliści do spraw marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci kierunku administracja studia pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie) na kierunku administracja lub kierunkach pokrewnych (na przykład politologia, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe) oraz na studiach podyplomowych (na przykład administracja samorządowa).

 

Kontakt

Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa