studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe.

Posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w skali Europy, Polski i regionu. Potrafią inspirować i animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy. Posiadają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego. Umieją koordynować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, domy kultury. Są przygotowani do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie:

 • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • organizacji imprez turystycznych,
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w administracji samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa kulturowego), firmach świadczących usługi przewodnickie, w działach edukacji muzeów o profilu historycznym, etnograficznym, muzeach - miejscach pamięci, muzeach na wolnym powietrzu, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

 • Studia mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym.
 • Pozwolą nabyć wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej.
 • Wyposażą w umiejętności oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych.
 • Przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.
 • Dostarczą umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.
 • Dostarczają kwalifikacji do wykonywania zawodu edukatora muzealnego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa