Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia jest:

  • Przekazanie wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań i procesów politycznych;

  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać instytucje polityczne, procesy w nich i między nimi zachodzące oraz wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, a także rozpoznanych metod analizy naukowej;

  • Wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji prostych zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

Celem studiów I stopnia, rozumianych jako studia zawodowe, jest ponadto przygotowanie absolwentów do podjęcia różnego typu karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i trening intelektualnej ciekawości mogą być wykorzystane w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach, takich jak researcher, broker informacji, fundraiser.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku politologia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone z znajomością realiów współczesnego świata, rozumieniem jego pluralistycznych właściwości, elastycznością i mobilnością. Tym samym jako absolwenci są przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych; uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich i innych usytuowanych w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością komunikowania oraz promowania właściwych jej treści pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia z zakresu politologii także poprzez odwoływanie się do wiedzy z innych dziedzin (historii, socjologii, psychologii, ekonomii i in.) pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Poprzez akcentowanie interaktywnych, związanych z nowoczesnym komunikowaniem aspektów życia społecznego studia politologiczne umożliwiają także swobodne poruszanie się w cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym.

Absolwent studiów na kierunku politologia rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnych systemów politycznych, w tym w szerszym zakresie systemu politycznego Polski oraz poszczególnych, związanych z nim instytucji, takich jak: konstytucyjne organy państwa, samorząd terytorialny czy system partyjny i system wyborczy. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Zna i umie identyfikować główne nurty myśli politycznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury z zakresu przedmiotu studiów, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych.

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl