studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent politologii pierwszego stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dzięki którym rozumie, wyjaśnia i właściwie interpretuje skomplikowane procesy społeczno-polityczne współczesnego świata. Absolwent jest przygotowany do działania w życiu publicznym i politycznym – elastycznie i swobodnie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent jest przygotowany do działania w sposób racjonalny, obywatelski i mobilny. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje związane z edukacją obywatelską, swobodą komunikowania, niezależnością sądów oraz umiejętnością współpracy i współdziałania, pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwent wykorzystując wiedzę z zakresu politologii ma wykształconą zdolność do analitycznego, syntetycznego myślenia, posiada umiejętność kojarzenia, porównywania, zestawiania i konfrontowania różnych informacji oraz wyciągania w sposób samodzielny i niezależny trafnych wniosków. Potrafi krytycznie analizować, porównywać oraz samodzielnie interpretować pozyskiwane informacje oraz dostrzegać związki między nimi. Wiedza z zakresu politologii i jej specyfika polegająca między innymi na odwoływaniu się do wiedzy z innych dziedzin nauki, daje absolwentowi umiejętności swobodnego dyskutowania i działania w ramach poznanych koncepcji i twierdzeń, ale też kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań i wyborze nowych dróg docierania do prawdy. Absolwent umie uzupełniać i uaktualniać zdobytą w czasie studiów wiedzę. Ma świadomość konieczności samokształcenia i uczenia się przez całe życie.

Absolwent umie się swobodnie komunikować – także z wykorzystaniem terminów i pojęć politologicznych. Wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi dostrzec oraz zaproponować rozwiązania ważnych, złożonych i nietypowych problemów społecznych. Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) do opisu i wyjaśnienia determinant i ewolucji współczesnego życia społeczno-politycznego. Jest przygotowany do działań samodzielnych ale też potrafi z powodzeniem współpracować z innymi ludźmi w ramach różnych aktywności publicznych. Potrafi w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności działać w środowisku międzynarodowym, wykorzystując zdobytą umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów politycznych współczesnego świata i Polski, norm i systemów prawnych, systemów wyborczych, funkcjonowania instytucji politycznych, działania samorządów terytorialnych, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego wiedza i kompetencje obejmują zagadnienia stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej, ochrony własności intelektualnej. Ma wiedzę o najważniejszych ideach i doktrynach politycznych oraz ewolucji filozofii politycznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent politologii pierwszego stopnia potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych ról w życiu publicznym, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich, związanych z mass mediami, w różnych miejscach szeroko rozumianej sieci instytucji i organizacji politycznych, organach samorządu terytorialnego i podmiotach społeczeństwa obywatelskiego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi kontynuację studiów na drugim stopniu kształcenia.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa