Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku pedagogika specjalna jest:

 • dostarczenie pogłębionej uporządkowanej wiedzy pedagogicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, dokonywania diagnozy, projektowania sytuacji edukacyjnych, rozwijanie umiejętności badawczych;

 • kształtowanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, poszanowanie autonomii i podmiotowości w relacjach z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otwartość, refleksyjność, twórcze podejście do rozwiązywania problemów, odpowiedzialność.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent pedagogiki specjalnej posiada kompetencje pedagoga specjalnego: wiedzę i umiejętności w zakresie oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób z niepełnosprawnościami.

Specjalność: oligofrenopedagogika

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych;
 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;
 • nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym;
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych;
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

Specjalność: surdopedagogika

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych;
 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową;
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchową;
 • nauczyciela rewalidacji indywidualnej dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową;
 • pedagoga (surdopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych dla dzieci z wadami słuchu;
 • pedagoga (surdopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

Specjalność: tyflopedagogika

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych;
 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową;
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzrokową;
 • nauczyciela rewalidacji indywidualnej dzieci i uczniów z niepełnosprawnością wzrokową;
 • pedagoga (tyflopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych dla dzieci z wadami wzroku;
 • pedagoga (tyflopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

Specjalność: terapia zajęciowa

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga specjalnego – terapeuty zajęciowego w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w warsztatach terapii zajęciowej;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w zakładach pracy chronionej;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w zakładach aktywności zawodowej;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w klubach aktywności zawodowej;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w domach pomocy społecznej;
 • pedagoga specjalnego – terapeuty w środowiskowych domach samopomocy i innych instytucjach wspierających rozwój osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Specjalność: asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent specjalności asystent osoby niepełnosprawnej posiada kompetencje pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do prowadzenia diagnozy dotyczącej psychospołecznego funkcjonowania i warunków życia osób niepełnosprawnych, posiada umiejętność konstruowania i realizacji indywidualnych programów, planów pomocy osobie niepełnosprawnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w:

 • ośrodku pomocy społecznej;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • domach pomocy społecznej;
 • biurach pełnomocników rektora ds. osób niepełnosprawnych;
 • organizacjach społecznych zajmujących się wsparciem i opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pok. 110
tel. 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl