Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

  • dysponował WIEDZĄ ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię); uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych; wiedzą, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; międzyobszarowy charakter kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwoli absolwentowi na zdobycie niezbędnej dla nauczyciela tego szczebla edukacji elementarnej wiedzy z: obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych (w tym - pedagogiki i psychologii), obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych (w tym - historii); obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych (w tym - matematyki); oraz obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych i dziedziny sztuk muzycznych.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent wykaże się WIEDZĄ dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji.

  • będzie posiadał UMIEJĘTNOŚCI komunikacji interpersonalnej (w tym umiejętności negocjacyjne), posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, pracy w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu, posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania oraz umiejętności badawczych.

Będzie posiadać umiejętności praktyczne pozwalające mu na wyszukiwanie i korzystanie ze źródeł naukowych w formułowaniu odpowiedzi na problemy badawcze. Będzie rozpoznawać prawidłowości rozwojowe i symptomy zakłóceń w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; dokonywać diagnozy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności dzieci oraz właściwie dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny ich rozwój. Będzie wykorzystywał wiedzę z zakresu teorii do projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach I-III, w tym do samodzielnego opracowania i realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczej stosownie do obowiązujących uregulowań prawnych oraz do konstruowania sytuacji edukacyjnych. Będzie adekwatnie oceniać swoje możliwości i ograniczenia, dokonywać oceny własnej pracy i cech osobowych istotnych z punktu widzenia pracy nauczyciela oraz planować swój profesjonalny i osobowy rozwój.

  • będzie cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI w zakresie rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, samodzielnego podejmowania działań społecznych, podejmowania refleksji dotyczącej etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych, utrzymywania i rozwijania więzi społecznych na różnych poziomach.
    Wykaże się kompetencjami społecznymi takimi jak: podmiotowe traktowanie dzieci, otwartość i refleksyjność na ich problemy, aktywne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, jak również odpowiedzialność za skutki własnego postępowania. Będzie potrafił pracować w grupie, będzie komunikatywny i profesjonalny w relacjach z dziećmi, ich rodzicami, współpracownikami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Będzie posiadał świadomość własnych kompetencji osobowych, dokonywał ich autodiagnozy i odczuwał potrzebę ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości.
    Absolwent ponadto będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje umiejętność wykorzystania technologii informacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Wykaże się kompetencjami społecznymi takimi jak: podmiotowe traktowanie dzieci, otwartość i refleksyjność na ich problemy, aktywne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, jak również odpowiedzialność za skutki własnego postępowania. Będzie potrafił pracować w grupie, będzie komunikatywny i profesjonalny w relacjach z dziećmi, ich rodzicami, współpracownikami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Będzie posiadał świadomość własnych kompetencji osobowych, dokonywał ich autodiagnozy i odczuwał potrzebę ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości.

Absolwent ponadto będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje umiejętność wykorzystania technologii informacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Kontakt

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl