Studia I stopnia, 3,5-roczne, stacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
  • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
  • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
  • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych, leśnych i ścisłych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i analizuje procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz interpretowania przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej.

Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.

Absolwent jest zdolny do indywidualnej i zespołowej pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
ibiol@up.krakow.pl