studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela-logopedy. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii rehabilitacji mowy.

Absolwent potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku logopedia, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwent ma podstawową wiedzę i umiejętności – które będzie uzupełniał i rozwijał na studiach drugiego stopnia – dotyczące diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy, pracy z osobami dwujęzycznymi i uczącymi się języka polskiego jako obcego, pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami, ortodontami) oraz wspierania działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego przedszkola czy szkoły.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy oraz zawodu nauczyciela logopedy.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Ukończenie studiów pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które uzupełnione na studiach drugiego stopnia, pozwolą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa