studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji:

  • do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych i innych placówkach oświatowych; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2012 rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400, § 21.2);
  • do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2012 poz. 426, § 14.4.4).

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii rehabilitacji mowy.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012 poz. 131).

Absolwent jest przygotowany do:

  • diagnozowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych i terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych;
  • podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
  • współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Absolwent potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku logopedia, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku.

Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy.

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa