Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest zdobycie wykształcenia umożliwiającego podjęcie pracy w różnych typach bibliotek, ośrodków informacji i instytucjach szeroko rozumianej kultury oraz zyskanie uprawnień do dalszej nauki na studiach II stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę, organizować pracę w zespole, promować działalność informacyjną i biblioteczną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Działa na rzecz społeczności lokalnej i jest jej animatorem. Zna i respektuje przepisy regulujące działalność bibliotek i wpływające na jej funkcjonowanie; zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji oraz posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zdaje sobie sprawę z konieczności stałego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Wykazuje się otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do pracy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl