studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej), uwarunkowań przyrodniczych gospodarowania przestrzenią oraz dodatkową wiedzę o charakterze technicznym.

Potrafi przeanalizować i objaśnić najważniejsze prawidłowości funkcjonowania i dynamiki różnej skali układów przestrzennych w aspekcie przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym oraz współzależności występujące w tych układach.

Umie korzystać z metod i narzędzi służących do pomiaru i opisu zjawisk społeczno-gospodarczych oraz planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Ma podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia pomiarów i obserwacji z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych i prawidłowo interpretuje ich wyniki.

Potrafi analizować przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz rozumie relacje kształtujące się między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), a także zna i potrafi omówić podstawowe procesy, które zachodzą w gospodarce.

Zna w stopniu podstawowym zasady tworzenia podstawowych dokumentów planistycznych (w tym planów zagospodarowania terenu), studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów, współpracy przy opracowywaniu systemów infrastruktury technicznej, planowania systemów transportowych, opinii związanych z przygotowaniem inwestycji, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz przygotowania i realizacji procesów rewitalizacyjnych.

Zna podstawy racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego i kształtowania elementów zagospodarowania przestrzennego, co pozwala mu opracować opinię w tym względzie dla władz lokalnych (gmina, powiat) i regionalnych (województwo) w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy zawodowej. Umie posługiwać się literaturą, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami geodezyjnymi i pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych przestrzennych, posługuje się komputerem oraz podstawowymi programami GIS (Geographic Information System) w analizach przestrzennych oraz procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie podstawowe badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz podstawowe analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane społeczno-gospodarcze, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji. Posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych (w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej), jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu swobodną komunikację z użyciem podstawowego słownictwa z zakresu geografii, nauk ekonomicznych i technicznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach związanych z kształtowaniem przestrzeni geograficznej zgodnie z potrzebami społecznymi i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi (związanymi z procesami globalizacji, integracji europejskiej, kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego i budową gospodarki opartej na wiedzy), z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i ekorozwoju przy uwzględnieniu możliwości technicznych. Absolwenci są także przygotowani do pracy przy opracowywaniu dokumentów planistycznych, analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju, planowania rozwoju infrastruktury technicznej, uczestniczenia w opracowywaniu analiz wpływu inwestycji publicznych na środowisko czy udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł inżyniera daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa