studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich z filozofii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kompetentnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym. Jego wiedza z zakresu filozofii, historii idei, socjologii, psychologii czy metodologii nauk daje mu podstawę do dokonywania rzeczowej analizy i krytyki większości sporów światopoglądowych i ideologicznych obecnych w przestrzeni społecznej. Ponadto, dzięki, nabytej w toku studiów, swobodzie operowania językiem i umiejętności krytycznego myślenia absolwent posiada łatwość w komunikowaniu i uzasadnianiu racji dla zajmowanego przez siebie stanowiska. Kompetencje zyskiwane w trakcie studiów z filozofii pozwalają na odnalezienie się w ramach niemal każdej profesji. Szczególnie jednak przygotowują do pracy naukowej na polu filozofii. Ponadto absolwent tego kierunku uzyskuje szerokie kompetencje przydatne przy pracy kreatywnej i innowacyjnej, czyli takiej, która wymaga nieszablonowości myślenia oraz umiejętności widzenia danego zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Stąd też, skierowane są one przede wszystkim do osób chcących poznać, zrozumieć i kreować otaczającą ich rzeczywistość. Jak pokazują badania, absolwenci filozofii często prowadzą własną działalność gospodarczą, wykonują wolne zawody (na przykład dziennikarza), bądź realizują się na polu kultury, czy działalności społecznej. Kompetencje zdobywane podczas studiów przygotowują również do pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz samorządowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku posiada kompetencje do pracy naukowej, w wolnych zawodach (na przykład dziennikarz), instytucjach kultury czy prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia dają podstawy do dalszego rozwoju edukacyjnego na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa