Studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Studia bezpłatne, realizowane w trybie wieczorowym.

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku filozofia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich z filozofii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kompetentnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym. Jego wiedza z zakresu filozofii, historii idei, socjologii, psychologii, metodologii nauk orz historii nauki daje mu podstawę do dokonywania rzeczowej analizy i krytyki większości sporów światopoglądowych i ideologicznych obecnych w przestrzeni medialnej. Ponadto, dzięki nabytej w toku studiów, swobodzie operowania językiem i umiejętności krytycznego myślenia absolwent posiada łatwość w komunikowaniu i uzasadnianiu racji dla zajmowanego przez siebie stanowiska. Kompetencje zyskiwane w trakcie studiów z filozofii pozwalają na odnalezienie się w ramach niemal każdej profesji. Szczególnie jednak przygotowują do pracy kreatywnej i innowacyjnej, czyli takiej, która wymaga nieszablonowego myślenia oraz umiejętności widzenia danego zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Stąd też, skierowane są one przede wszystkim do osób chcących poznać, zrozumieć i kreować otaczającą ich rzeczywistość.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa