Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka obcego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna dwa języki obce: wiodący oraz drugi wykładany na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie także posługiwać się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie obsługi klienta biznesowego. Posiada niezbędne na rynku pracy kompetencje w zakresie technologii informacyjnych. Dysponuje podstawową wiedzą o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka wiodącego oraz drugiego języka wykładanego. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Posiada wiedzę merytoryczną i zawodową pozwalającą na podjęcie pracy konsultanta językowego w przedsiębiorstwie. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 255

tel. 12 662 62 01
neofil@up.krakow.pl