studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. Studia dają podstawy do pracy w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje umiejętność oceny zjawisk w perspektywie ekonomicznej i społecznej, posługiwania się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych zgodnie z interesami społeczności lokalnej czy potrzebami rynku pracy. W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy, a praca w ramach projektów jest dla niego ważną formą realizacji zadań. Absolwent ekonomii społecznej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma świadomość, że praca w organizacjach pozarządowych wymaga ciągłego uzupełniana wiedzy o nowe aspekty gospodarki społecznej. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna odwołują się do szerokiej wiedzy z dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin pokrewnych. Wykształcają u studentów zdolność do uporządkowanego, kreatywnego i analitycznego myślenia. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają także swobodne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i w środowisku międzynarodowym.

Ponadto, absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Zna nowoczesne formy zatrudnienia i systemów pracy. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności społeczne dotyczą współpracy z innymi ludźmi, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Wykształcone umiejętności pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

Wymienione umiejętności i postawy są osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent wykazujący zainteresowania badawcze w zakresie problematyki społecznej jest przygotowany do kontynuowania nauki w ramach studiów drugiego stopnia.

 

Kontakt

Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa