Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, w środowisku społecznym i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest również na wykształcenie kompetencji obywatelskich, kluczowych w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

Praktyczny profil studiów oraz zbilansowany plan studiów, obejmujący kursy teoretyczne i praktyczne pozwolą na zdobycie szerokiej i aktualnej wiedzy ekonomicznej oraz przydatnych praktycznych umiejętności. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ekonomia społeczna w efekcie dają szerokie przygotowanie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , w sektorze pożytku publicznego, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit.

Celami szczególnymi tak rozumianych studiów są:

  • przekazanie aktualnej wiedzy o teoretycznych praktycznych aspektach dokonywanych wyborów ekonomicznych, funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej, zrównoważonego jej rozwoju;
  • przekazanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań politycznych, prawnych, społecznych i administracyjnych Polski i innych krajów Unii Europejskiej;
  • zapoznanie studenta z metodami i narzędziami badawczymi pozwalającymi opisywać i wyjaśniać funkcjonowanie współczesnych systemów społeczno-gospodarczych oraz definiować potrzeby społeczne w kontekście lokalnym oraz międzynarodowym;
  • wykształcenie umiejętności korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy o współczesnym świecie;
  • wykształcenie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym;
  • wykształcenie umiejętności i przygotowywania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, a także formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych;
  • rozwinięcie umiejętności skutecznego działania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, w trakcie studiów kładzie się nacisk na wykształcenie u studentów uniwersalnych umiejętności dotyczących pracy zespołowej, prezentowania własnego stanowiska, wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz znajomości języków obcych.

Absolwent wykazujący zainteresowania badawcze w zakresie problematyki społecznej jest przygotowany do kontynuowania nauki w ramach studiów II stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. Studia dają podstawy do pracy w podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje umiejętność oceny zjawisk w perspektywie ekonomicznej i społecznej, posługiwania się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych zgodnie z interesami społeczności lokalnej czy potrzebami rynku pracy.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów na kierunku ekonomia społeczna nabywa nawyki systematycznego kształcenia się i ciągłego pogłębiania własnej wiedzy, a praca w ramach projektów jest dla niego ważną formą realizacji zadań. Absolwent ekonomii społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym ma świadomość, że praca w organizacjach pozarządowych wymaga ciągłego uzupełniana wiedzy o nowe aspekty gospodarki społecznej. Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna odwołują się do szerokiej wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych. Wykształcają u studentów zdolność do uporządkowanego, kreatywnego i analitycznego myślenia. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia społeczna umożliwiają także swobodne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i w środowisku międzynarodowym.

Ponadto absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Zna nowoczesne formy zatrudnienia i systemów pracy. Ukształtowane w trakcie studiów umiejętności społeczne dotyczą współpracy z innymi ludźmi, przywództwa, technik rozwiązywania problemów, wystąpień publicznych i przygotowywania pisemnych stanowisk. Wykształcone umiejętności pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy są osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234

tel. 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl