Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest:

  • przekazanie wiedzy o zagrożeniach asymetrycznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, podmiotach odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo, podstawach prawnych działania, zadaniach, strukturach i kompetencjach, przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania informacji) pozwalających opisywać środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i procesów w nim zachodzących, funkcjonowanie wybranych instytucji;

  • wykształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji rejestrujących procesy zachodzące w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego w ich wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturowym, wojskowym oraz międzynarodowych, zagrożeń asymetrycznych;

  • wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych czy też realizacji prostych prac badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu zewnętrznym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Nabywają także niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, kulturowe, zdrowotne itp.), oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Usystematyzowana wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na rozpoznawanie i ocenę zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka na poziomie: globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym.

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozumie, zna i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych tożsamościowych nie wolnych również od kwestii społeczno-ekonomicznych. Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa przy pomocy systemów teoretycznych, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów.

Przyszli absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ich kompetencje charakteryzują się promowaniem odpowiednich to znaczy zgodnych z normami prawnymi i etycznymi postaw obywatelskich, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego.

Studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego odwołują się także do wiedzy z innych dziedzin takich jak: historia, politologia, prawo, zarządzanie, ekonomia. Umożliwia to wykształcenie zdolności analitycznego i interdyscyplinarnego myślenia oraz dokonywania syntezy, nadając jednocześnie sferze wiedzy charakter usystematyzowany i kompleksowy.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności dotyczą również percepcji prasy i lektury, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację badawczego zadań badawczych.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej a także możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia prowadzonych dla tego kierunku na Uniwersytecie Pedagogicznym lub innych ośrodkach akademickich. Mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach poszczególnych specjalności: administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji, zarządzanie kryzysowe.

 

Kontakt

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 234

tel. 12 662 62 11
ip@up.krakow.pl