Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej jest ukształtowanie kompetentnego artysty oraz w zależności od wybranej specjalności: nauczyciela lub organizatora działań twórczych mającego rozległą świadomość kontekstów społecznych, kulturowych i artystycznych swojej pracy. Rozumiejącego złożony charakter i dynamikę procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenie twórczości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrafiącego współpracować z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Posługującego się pełnym spektrum współczesnych środków artystycznych, świadomego aktualnych zagadnień kultury i sztuki.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych oraz do działań interdyscyplinarnych na polu sztuki, edukacji artystycznej i animacji kultury. Potrafi posługiwać się nowymi mediami. Posiada umiejętności umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych do celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Zna i rozumie aktualne zjawiska i procesy społeczne i kulturowe oraz problematykę współczesnej edukacji i animacji kultury. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji i środków prezentacji swojej pracy również w języku obcym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W zależności od wybranej specjalności uzyskuje także umiejętności:

  • W ramach specjalności nauczycielskiej uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zwodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym i w placówkach pozaszkolnych. Zna i rozumie procesy społeczno-kulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości. Umie radzić sobie z problemami wychowawczymi i rozwiązywać je we współpracy z innymi podmiotami. Potrafi realizować dydaktyczne i wychowawcze zadania szkół i placówek pozaszkolnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania przedmiotu. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować prace uczestników działań dydaktycznych.
     
  • W ramach specjalności organizacja działań twórczych uzyskuje umiejętności kreatywnej współpracy w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art.-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662 61 41 tel. 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl