studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do konstruktywnego i kreatywnego reagowania na wyzwania i zagrożenia zdrowotne we współczesnym świecie. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania działań w zakresie diagnozy zagrożeń zdrowotnych (subiektywnych i obiektywnych), projektowania działań ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną i eliminację zagrożeń (także zdarzeń nagłych, jak katastrofa, epidemia czy bioterroryzm) oraz analizy efektywności prowadzonych działań.

Studia korelują z celami strategicznymi Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, ochronę obywateli przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz rozwijanie systemu opieki zdrowotnej.

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne dają absolwentom możliwość zdobycia pogłębionej i rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących bezpieczeństwa, metodologii badań społecznych, źródeł oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych, prawnych i medycznych podstaw bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto zyskuje możliwość nabycia umiejętności prowadzenia badań własnych oraz interpretacji badań prowadzonych przez innych naukowców w obszarze bezpieczeństwa.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym oraz komunikować z osobami, które nie są ekspertami w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Jest świadomy konieczności ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji. Zdobytą wiedze poszerza w ramach zaproponowanych specjalności.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo zdrowotne przygotowany będzie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach i instytucjach kształtujących podstawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy w zakładzie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (art. 209) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 44.1).

Absolwent studiów uzyska kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, analizy, projektowania działań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach codziennych oraz podczas zdarzeń nagłych, jak terroryzm czy epidemia. W zależności od wybranej specjalności uzyskać także może kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne w szkole podstawowej.

Szczegółowe kompetencje zawodowe absolwent uzyskuje w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Ponadto zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Absolwent – w zależności od ukończonej specjalności – posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie:

  • specjalność edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne: uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej;
  • specjalność zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego: uprawniające do pełnienia roli zawodowej analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora placówki leczniczej, pracownika jednostek samorządowych w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz działania podmiotów leczniczych. Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 2007 nr 60 poz. 408).

 

Kontakt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa