studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku polityka społeczna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym jest w stanie rozumieć i interpretować procesy zachodzące we współczesnym świecie rzutujące na sytuację jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i społeczeństwa w perspektywie globalnej. Kwalifikacje z zakresu socjologii, nauk o polityce i administracji, a szczególnie wybranych polityk publicznych, umożliwiają mu podejmowanie ról obywatelskich i działań w służbie publicznej. Trenowane umiejętności komunikowania, samorozwoju, krytycznego oceniania dysfunkcji w sferze publicznej, legalizmu i wrażliwości społecznej oraz umiejętności współpracy i współdziałania, pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwent ponadto uzyskuje wiedzę, umiejętności z zakresu stosowania właściwych dla realizacji polityki społecznej instrumentów, narzędzi i metod. Potrafi wykonywać podstawowe badania prostych zjawisk i problemów społecznych oraz współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym. W związku z powyższym znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym (na przykład w administracji państwowej, w jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy), prywatnym (na przykład w przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem środkami unijnymi) oraz pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje zajmujące się między innymi rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami społecznymi). Absolwent kierunku polityka społeczna uzyskuje możliwość podejmowania stanowisk specjalistycznych, analitycznych z zakresu realizacji projektów dotyczących rynku pracy, usług społecznych i human resources.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Celem studiów jest wykształcenie osoby, która będzie posiadała wiedzę, umiejętności i kompetencje, pozwalające na podejmowanie zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach realizujących działania z zakresu polityki społecznej. Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. Pozwolą uzyskać również umiejętności z zakresu oddziaływania na jednostkę i grupę poprzez zastosowanie właściwych instrumentów oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych badań zjawisk i problemów społecznych. Wykształcą kompetencje organizacyjne i komunikacyjne pozwalające na współpracę ze środowiskiem społecznym i zawodowym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa