Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.  Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nienauczycielską jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowanie firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku filologia, który wybrał specjalność nienauczycielską (w zakresie języków specjalistycznych) jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowanie firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, farmaceutyczną, szeroko pojęta biznesową, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, również w kontekście pracy narzędziami Web 2.0. itp.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pok. 101

tel. 12 662 67 31
filros@up.krakow.pl