studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Przyszli absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ich kompetencje charakteryzują się promowaniem odpowiednich, to znaczy zgodnych z normami prawnymi i etycznymi postaw obywatelskich, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe, co pozostaje w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwenci posiadają umiejętność podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich skutków, co predestynuje ich do podjęcia pracy / służby w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, ABW, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa).

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności dotyczą również percepcji prasy, otwartych zasobów edukacyjnych i lektury opracowań naukowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej a także możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia. Mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia kierunek bezpieczeństwo państwa w ramach poszczególnych specjalności lub pokrewnych kierunkach studiów.

Usystematyzowana w trakcie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na rozpoznawanie i ocenę zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka na poziomie: globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa